No fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - Antivirales -

1 Es­crits de pre­só N/–

Joa­quim Forn, En­ci­clo­pè­dia Ca­ta­la­na. Die­ta­rio sin ren­cor es­cri­to des­de la cár­cel de Es­tre­me­ra

2 La cri­si ca­ta­la­na N/–

Car­les Puig­de­mont, La Cam­pa­na. Pro­pues­ta pa­ra sa­lir de la cri­sis ca­ta­la­na a tra­vés de una me­dia­ción

3 Es­ti­ma’m quan menys ho me­rei­xi 2/11

Jau­me Fu­nes, Co­lum­na. Guía pa­ra pa­dres y edu­ca­do­res so­bre có­mo tra­tar a los ado­les­cen­tes

4 Abans nin­gú deia t’es­ti­mo 4/4

VV.AA., Catedral. Tes­ti­mo­nios de hi­jos e hi­jas de los pre­sos ca­ta­la­nes

5 Per te­nir ca­sa cal guan­yar la gue­rra 5/4

Joan Mar­ga­rit, Proa. Me­mo­rias de in­fan­cia y ju­ven­tud del poe­ta de ‘Un hi­vern fas­ci­nant’

6 21 lliçons per al se­gle XXI 1/4

Yu­val Noah Ha­ra­ri, Edi­cions 62. En­sa­yo so­bre el cam­bio cli­má­ti­co y las tec­no­lo­gías dis­rup­ti­vas

7 Dies que du­ra­ran anys 7/21

Jor­di Bo­rràs, Ara Lli­bres. Fo­tos del re­fe­rén­dum del 1-O y de las ten­sio­nes en al­gu­nos pun­tos

8 Més ope­ra­ció ur­nes 3/4

Xa­vi Te­dó y Laia Vicens, Co­lum­na. Cró­ni­ca am­plia­da del ope­ra­ti­vo clan­des­tino del 1 de oc­tu­bre

9 Món vo­là­til N/–

Fran­cesc To­rral­ba, Co­lum­na. Có­mo so­bre­vi­vir en un mun­do ac­tual hi­per­ace­le­ra­do

10 In­for­me so­bre Ca­ta­lun­ya N/–

Jo­sé En­ri­que Ruiz Do­mè­nec, Ran­dom Hou­se. Sín­te­sis so­bre tre­ce si­glos de iden­ti­dad ca­ta­la­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.