Fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - News -

1 L’art de por­tar ga­var­di­na 1/10

Ser­gi Pà­mies, Qua­derns Cre­ma. Tre­ce cuen­tos so­bre los re­tos, sor­pre­sas y fra­ca­sos de la edad ma­du­ra

2 La fi­lla del re­llot­ger 4/2

Ka­te Mor­ton, Ro­sa dels Vents. Una ar­chi­ve­ra ex­plo­ra las vi­das de un gru­po de ar­tis­tas vic­to­ria­nos

3 Apren­dre a par­lar amb les plan­tes 3/7

Mar­ta Orriols, Pe­ris­co­pi. Pau­la, de 40 años, se ha de re­con­ci­liar con un mun­do que ya no re­co­no­ce

4 Fi­nals que me­rei­xen una his­tò­ria 2/4

Al­bert Espinosa, Ro­sa dels Vents. Vein­tiún re­la­tos so­bre la fra­gi­li­dad de las re­la­cio­nes hu­ma­nas

5 Tot el bé i tot el mal 5/4

Ca­re San­tos, Co­lum­na. Una mu­jer de éxi­to se des­mo­ro­na al sa­ber que su hi­jo ha in­ten­ta­do sui­ci­dar­se

6 Els co­loms de la Bo­que­ria 6/9

Jordi Bas­té/Marc Ar­ti­gau, Ro­sa dels Vents. Ase­si­nan a una mu­jer en el mer­ca­do de la Bo­que­ria

7 La mort del co­ma­na­dor. Lli­bre 1 7/5

Ha­ru­ki Mu­ra­ka­mi, Em­pú­ries. Un re­tra­tis­ta se re­ti­ra al cam­po y des­cu­bre un cua­dro enig­má­ti­co

8 El llit dels al­tres N/–

An­na Pun­so­da, Ams­ter­dam. La pro­ta­go­nis­ta des­ta­pa su al­ma en un hos­tal de ca­rre­te­ra

9 El cel no és per a tot­hom 9/10

Mar­ta Ro­jals, Ana­gra­ma. La his­to­ria de una fa­mi­lia con­vul­sa a lo lar­go de cua­tro dé­ca­das

10 Un ves­pre al pa­ra­dís N/–

Lu­cia Ber­lin, L’Al­tra. Vein­ti­dós cuen­tos de la au­to­ra del ‘Ma­nual pa­ra mu­je­res de la lim­pie­za’

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.