No fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - News -

1 His­tò­ria mun­dial de Ca­ta­lun­ya N/–

Bor­ja de Ri­quer, dir., Ed. 62. Qué ha apor­ta­do Ca­ta­lun­ya al mun­do, ex­pli­ca­do por cien his­to­ria­do­res

2 Res és im­pos­si­ble N/–

Ki­lian Jor­net, Ara Lli­bres. El gran atle­ta re­pa­sa sus úl­ti­mas ex­pe­rien­cias, en es­pe­cial en el Hi­ma­la­ya

3 La me­va his­tò­ria N/–

Mi­che­lle Oba­ma, Ro­sa dels Vents. La ex pri­me­ra da­ma re­cuer­da su di­fí­cil vi­da y car­ga con­tra Trump

4 Es­crits de pre­só 2/7

Joa­quim Forn, En­ci­clo­pè­dia Ca­ta­la­na. Die­ta­rio sin ren­cor es­cri­to des­de la cár­cel de Es­tre­me­ra

5 Oriol Jun­que­ras. Fins que si­guem lliu­res 1/2

Ser­gi Sol, Ara Lli­bres. Re­la­to so­bre el lí­der de ERC, su pa­pel en el re­fe­rén­dum y su in­gre­so en pri­sión

6 Ca­ta­lun­ya, mi­rall tren­cat 8/2

Joa­quim Na­dal, Pòr­tic. Pro­pues­tas pa­ra sa­lir del la­be­rin­to en que se ha me­ti­do la po­lí­ti­ca ca­ta­la­na

7 La cri­si ca­ta­la­na 3/7

Car­les Puig­de­mont, La Cam­pa­na. Pro­pues­ta pa­ra sa­lir de la cri­sis ca­ta­la­na a tra­vés de una me­dia­ción

8 El tu­mor N/–

To­ni So­ler, Ana­gra­ma. El au­tor evo­ca la pér­di­da del pa­dre cuan­do él te­nía só­lo 14 años

9 In­for­me so­bre Ca­ta­lun­ya 7/7

Jo­sé En­ri­que Ruiz-Do­mè­nec, Ro­sa dels Vents. Sín­te­sis so­bre tre­ce si­glos de iden­ti­dad ca­ta­la­na

10 Ca­ta­lans i es­co­ce­sos 4/4

John Elliott, Ro­sa dels Vents. Aná­li­sis his­tó­ri­co y com­pa­ra­do de los na­cio­na­lis­mos ca­ta­lán y es­co­cés

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.