Fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - Libro|s -

1 Fun­gus 2/6

Al­bert Sán­chez-Piñol, La Cam­pa­na. Ric-Ric lla­ma a la re­vo­lu­ción ácra­ta ayu­da­do por unos mons­truos

2 Foc i sang 1/6

Geor­ge R.R.Mar­tin, Al­fa­gua­ra. La his­to­ria de la di­nas­tia Tar­gar­yen an­tes de Jue­go de tro­nos

3 L’art de por­tar ga­var­di­na 4/16

Ser­gi Pà­mies, Qua­derns Cre­ma. Tre­ce cuen­tos so­bre los re­tos, sor­pre­sas y fra­ca­sos de la edad ma­du­ra

4 Jo hau­ria po­gut sal­var Lorca 5/5

Víc­tor-M. Amela, Co­lum­na. El abue­lo del au­tor estuvo en un tris de sal­var a Fe­de­ri­co Gar­cía Lorca

5 Fi­nals que me­rei­xen una his­tò­ria 3/9

Al­bert Es­pi­no­sa, Rosa dels Vents. Vein­tiún re­la­tos so­bre la fra­gi­li­dad de las re­la­cio­nes hu­ma­nas

6 La fi­lla dels re­llot­ger 6/8

Ka­te Mor­ton, Rosa dels Vents. Una ar­chi­ve­ra ex­plo­ra las vi­das de un gru­po de ar­tis­tas vic­to­ria­nos

7 Els co­loms de la Bo­que­ria 8/11

Jor­di Bas­té/Marc Ar­ti­gau, Rosa dels Vents. Ase­si­nan a una mu­jer en el mer­ca­do de la Bo­que­ria

8 Tu no ma­ta­ràs 7/3

Ju­lia Na­va­rro, Rosa dels Vents. Tres es­pa­ño­les hui­dos de la Gue­rra Ci­vil re­ca­lan en Ale­jan­dría y Pa­rís

9 El dia que Bar­ce­lo­na va mo­rir 9/6

En­ric Cal­pe­na, Rosa dels Vents. La Bar­ce­lo­na del 985 fue devastada por las tro­pas de Al­man­zor

10 Apren­dre a parlar amb les plan­tes –/10

Marta Orriols, Pe­ris­co­pi. Paula, de 40 años, se ha de re­con­ci­liar con un mun­do que ya no re­co­no­ce

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.