No fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - Portada -

1 Es­pe­ra­nça i lli­ber­tat 1/6

Raül Ro­me­va, Ara Lli­bres. El ex­con­se­ller re­fle­xio­na des­de la cár­cel so­bre de­mo­cra­cia y re­pú­bli­ca

2 Soc fe­mi­nis­ta i no ho sa­bia 8/2

Ariad­na Ol­tra, Ro­sa dels Vents. La pe­rio­dis­ta ha­bla del pa­pel y los de­re­chos de la mu­jer en la ac­tua­li­dad

3 Jo acu­so 3/7

Be­net Sa­le­llas, Pa­gès. Có­mo con­ver­tir a los pre­sos ca­ta­la­nes de acu­sa­dos en acu­sa­do­res

4 His­tò­ria mun­dial de Ca­ta­lun­ya 2/14

Bor­ja de Ri­quer dir., Ed. 62. Qué ha apor­ta­do Ca­ta­lun­ya al mun­do, ex­pli­ca­do por cien his­to­ria­do­res

5 Oriol Jun­que­ras. Fins que si­guem lliu­res 5/14

Ser­gi Sol, Ara Lli­bres. Re­la­to so­bre el lí­der de ERC, su pa­pel en el re­fe­rén­dum y su in­gre­so en pri­sión

6 Es­crits de pre­só 6/19

Joa­quim Forn, En­ci­clo­pè­dia Ca­ta­la­na. Die­ta­rio sin ren­cor es­cri­to des­de la cár­cel de Es­tre­me­ra

7 Có­rrer i viu­re 7/6

Eme­lie Fors­berg, Co­lum­na. Có­mo en­con­trar la fe­li­ci­dad, la fuer­za y el equi­li­brio en el run­ning

8 Sa­piens 4/29

Yu­val Noah Ha­ra­ri, Edi­cions 62. Una bre­ve bio­gra­fía de la hu­ma­ni­dad des­de los al­bo­res

9 Ober­tu­ra re­pu­bli­ca­na 9/4

J.M. Tre­se­rras, Enric Ma­rín, Pòr­tic. Pro­pues­ta de fu­tu­ro an­te el des­con­cier­to del in­de­pen­den­tis­mo

10 Res és im­po­si­ble –/13

Ki­lian Jor­net, Ara Lli­bres. El gran atle­ta re­pa­sa sus ex­pe­rien­cias, en es­pe­cial en el Hi­ma­la­ya

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.