Fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - Portada -

1 El fill de l’ita­lià 1/5

Ra­fel Na­dal, Co­lum­na. Una jo­ven de Cal­des de Ma­la­ve­lla vi­ve un ro­man­ce con un ma­ri­ne­ro ita­liano

2 Con­tes des de la pre­só 3/2

Oriol Jun­que­ras, Ara Lli­bres. Re­la­tos que el lí­der de ERC en­vió a sus hi­jos des­de la cár­cel

3 El mi­llor d’anar és tor­nar 2/2

Al­bert Es­pi­no­sa, Ro­sa dels Vents. Una his­to­ria de amor y per­dón que trans­cu­rre el día de Sant Jor­di

4 El fi­bló 5/7

Síl­via So­ler, Co­lum­na. La muer­te de los pa­dres mar­ca la vi­da de tres her­ma­nos

5 Di­gues un desig 4/6

Jor­di Ca­bré, En­ci­clo­pè­dia Ca­ta­la­na. Un es­cri­tor se en­te­ra de que su au­to­bio­gra­fía arra­sa en Sant Jor­di

6 Sis nits d’agost 6/2

Jor­di Lara, Edi­cions de 1984. Los seis úl­ti­mos días de vi­da del ex­se­na­dor Lluís Ma­ria Xi­ri­nacs

7 En­tre el cel i la te­rra N/–

Ge­rard Quin­ta­na, Co­lum­na. Pa­chi Sau­ra se abre ca­mino co­mo pintor en la Bar­ce­lo­na de 1952

8 La gà­bia d’or N/–

Ca­mi­lla Läck­berg, Ams­ter­dam. Fa­ye tie­ne unos se­cre­tos in­con­fe­sa­bles que al fi­nal la ha­rán re­na­cer

9 La vi­gí­lia 7/8

Marc Ar­ti­gau, Co­lum­na. Ce­lia en­car­ga a un ra­dio­fo­nis­ta de éxi­to que es­cri­ba su bio­gra­fía

10 Els co­lors de l’in­cen­di 10/4

Pie­rre Le­maî­tre, Bro­me­ra. En el Pa­rís de en­tre­gue­rras la fa­mi­lia Pé­ri­court con­ti­núa sus cui­tas

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.