No fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - Portada -

1 Tres dies a la pre­só 1/6

Jor­di Cui­xart/Gem­ma Nier­ga, Ro­sa dels Vents. La pe­rio­dis­ta dia­lo­ga a fon­do con el lí­der de Òm­nium

2 Es­pe­ra­nça i lli­ber­tat 2/12

Raül Ro­me­va, Ara Lli­bres. El ex­con­se­ller re­fle­xio­na des­de la cár­cel so­bre de­mo­cra­cia y re­pú­bli­ca

3 Cui­na ma­re 6/5

Joan Ro­ca, Co­lum­na. 80 re­ce­tas del chef de Gi­ro­na en ho­me­na­je al es­ti­lo gas­tro­nó­mi­co de su ma­dre

4 Els meus ca­fès amb gent in­ter­es­sant N/–

Jor­di Bas­té, Li­bros de Van­guar­dia. El pe­rio­dis­ta ha­bla de los in­vi­ta­dos de su pro­gra­ma en RAC 1

5 Com fer que et pas­sin co­ses bo­nes N/–

Ma­rian Ro­jas, Co­lum­na. Ma­nual pa­ra ges­tio­nar las emo­cio­nes y en­ten­der el pro­pio ce­re­bro

6 Oriol Jun­que­ras. Fins que si­guem lliu­res 9/20

Ser­gi Sol, Ara Lli­bres. Re­la­to so­bre el lí­der de ERC, su pa­pel en el re­fe­rén­dum y su in­gre­so en pri­sión

7 His­tò­ria mun­dial de Ca­ta­lun­ya –/17

Bor­ja de Ri­quer dir., Ed. 62. Qué ha apor­ta­do Ca­ta­lun­ya al mun­do, ex­pli­ca­do por cien his­to­ria­do­res

8 Soc fe­mi­nis­ta i no ho sabia 8/8

Ariad­na Ol­tra, Ro­sa dels Vents. La pe­rio­dis­ta ha­bla del pa­pel y los de­re­chos de la mu­jer de hoy

9 Es­crits de la pre­só –/17

Joa­quim Forn, En­ci­clo­pè­dia Ca­ta­la­na. Die­ta­rio sin ren­cor es­cri­to des­de la cár­cel de Es­tre­me­ra

10 Un cel de plom –/8

Neus Ca­ta­là/Car­me Mar­tí, Ara Lli­bres. Neus Ca­ta­là cuen­ta su ex­pe­rien­cia de los cam­pos de ex­ter­mi­nio

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.