No fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - Portada -

1 Ca­pi­ta­lis­me i de­mo­crà­cia 1/3

Jo­sep Fon­ta­na, Edi­cions 62. Vi­vi­mos en de­mo­cra­cias, pe­ro con go­bier­nos que fa­vo­re­cen a los ri­cos

2 No et ren­dei­xis –/2

Tà­nia Sa­rrias, An­gle. 22 cla­ves pa­ra creer en uno mis­mo y re­cu­pe­rar las ilu­sio­nes y el buen ta­lan­te

3 La his­tò­ria vis­cu­da 3/3

Joan B. Cu­lla, Pòr­tic. Me­mo­rias de un his­to­ria­dor que ha tra­ta­do a los po­lí­ti­cos más des­ta­ca­dos

4 Tres dies a la pre­só 4/11

Jor­di Cui­xart/Gem­ma Nier­ga, Ro­sa dels Vents. La pe­rio­dis­ta dia­lo­ga a fon­do con el lí­der de Òm­nium

5 His­tò­ria mun­dial de Ca­ta­lun­ya 5/21

Borja de Ri­quer dir. Ed. 62. Qué ha apor­ta­do Ca­ta­lun­ya al mun­do, ex­pli­ca­do por cien his­to­ria­do­res

6 Com fer que et pas­sin co­ses bo­nes 2/5

Ma­rian Ro­jas, Co­lum­na. Ma­nual pa­ra ges­tio­nar las emo­cio­nes y en­ten­der el pro­pio ce­re­bro

7 Els meus ca­fès amb gent in­ter­es­sant 7/5

Jor­di Bas­té, Li­bros de Van­guar­dia. El pe­rio­dis­ta ha­bla de los in­vi­ta­dos de su pro­gra­ma en RAC 1

8 Viat­ge al país dels blancs 8/4

Ous­man Umar, Ro­sa dels Vents. La odi­sea de un jo­ven afri­cano que emi­gró en bus­ca de fu­tu­ro

9 Cuina ma­re 6/9

Joan Ro­ca, Co­lum­na. 80 re­ce­tas del chef de Gi­ro­na en ho­me­na­je al es­ti­lo gas­tro­nó­mi­co de su ma­dre

10 Men­ja net –/3

Car­la Za­pla­na, Cos­se­tà­nia. Con­se­jos pa­ra lle­var una ali­men­ta­ción más sa­lu­da­ble y nu­tri­ti­va

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.