Fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - Portada -

1 El mi­llor d’anar és tor­nar 1/8

Al­bert Es­pi­no­sa, Ro­sa dels Vents. Una his­to­ria de amor y per­dón que trans­cu­rre el día de Sant Jor­di

2 El fill de l’ita­lià 2/11

Ra­fel Na­dal, Co­lum­na. Una jo­ven de Cal­des de Ma­la­ve­lla vi­ve un ro­man­ce con un ma­ri­ne­ro ita­liano

3 Can­to jo i la mun­tan­ya ba­lla 3/3

Ire­ne So­là, Ana­gra­ma. His­to­rias de gen­tes que ha­bi­tan las tie­rras en­tre Cam­pro­don y Prats de Mo­lló

4 El fi­bló 5/13

Sílvia Soler, Co­lum­na. La muer­te de los pa­dres mar­ca la vi­da de tres her­ma­nos

5 Apren­dre a par­lar amb les plan­tes 7/21

Mar­ta Orriols, Pe­ris­co­pi. Pau­la, de 40 años, se ha de re­con­ci­liar con un mun­do que ya no re­co­no­ce

6 La gà­bia d’or 6/7

Ca­mi­lla Läck­berg, Ams­ter­dam. Fa­ye tie­ne unos se­cre­tos in­con­fe­sa­bles que al fi­nal la ha­rán re­na­cer

7 Di­gues un desig 4/12

Jor­di Cabré, En­ci­clo­pè­dia Ca­ta­la­na. Un es­cri­tor se en­te­ra de que su au­to­bio­gra­fía arra­sa en Sant Jor­di

8 Con­tes des de la pre­só 8/8

Oriol Jun­que­ras, Ara Lli­bres. Re­la­tos que el lí­der de ERC en­vió a sus hi­jos des­de la cár­cel

9 L’ho­me de guix N/–

C.J. Tu­dor, Ro­sa dels Vents. De­jar men­sa­jes se­cre­tos en­tre ami­gos se con­vier­te en un in­fierno pa­ra Ed­die

10 Ma­re –/2

Ada Cas­tells, La Cam­pa­na. Una hi­ja com­pren­de a su ma­dre cuan­do ella mis­ma vi­ve la ma­ter­ni­dad

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.