Los ar­tis­tas an­gu­lo­sos de Bar­ce­lo­na

La Vanguardia - Culturas - - Libro|s -

El ar­te tie­ne un gran pe­so en L’in­cen­dia­ri de mots, que re­cu­pe­ra una no­ta de Sal­vat so­bre Ra­fael Ba­rra­das (“ar­tis­ta an­gu­lós”) y car­tas iné­di­tas a Joa­quim To­rres-Gar­cía. En una car­ta a Joan Ala­ve­dra, de 1919, Sal­vat-Pa­pas­seit ex­pli­ca la im­pre­sión que le ha cau­sa­do la ex­po­si­ción de Al­bert Glei­zes, uno de los crea­do­res del cu­bis­mo: “Aca­bo de vi­si­tar a Can Dal­mau l’ex­po­si­ció d’Al­bert Glei­zes. Li re­co­mano. Très epa­tan! És lo més ani­mal que he vist. Sols hi ha un qua­dre, el més gros, que diu quel­com per a mi. Ai­xò sí, no be­re­ni per­què ho treu­ria”. Pers­pec­ti­vas ma­rean­tes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.