Fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - Portada -

1 Can­to jo i la mun­tan­ya ba­lla 1/11

Ire­ne Solà, Ana­gra­ma. His­to­rias de gen­tes que ha­bi­tan las tie­rras en­tre Cam­pro­don y Prats de Mo­lló

2 El fill de l’ita­lià 2/19

Ra­fel Na­dal, Co­lum­na. Una jo­ven de Cal­des de Ma­la­ve­lla vi­ve un ro­man­ce con un ma­ri­ne­ro ita­liano

3 No­vel·la 3/6

Pol Beck­mann, Qua­derns Cre­ma. Un es­cri­tor de­ja de la­do su no­ve­la cuan­do se enamo­ra de So­fía

4 Apren­dre a par­lar amb les plan­tes 4/29

Mar­ta Orriols, Pe­ris­co­pi. Pau­la, de 40 años, de­be re­con­ci­liar­se con un mun­do que ya no re­co­no­ce

5 For­men­te­ra blues 9/3

Xa­vier Mo­ret, Em­pú­ries. El de­tec­ti­ve Max Rie­ra ha de re­sol­ver un ca­so en la For­men­te­ra de los se­ten­ta

6 El mi­llor d’anar és tor­nar 6/16

Albert Es­pi­no­sa, Ro­sa dels Vents. Una his­to­ria de amor y per­dón que trans­cu­rre el día de Sant Jor­di

7 L’es­pa­sa i la lla­vor 7/3

Jor­di No­gués, Ro­sa dels Vents. En el 1150 do­ce mon­jes cru­zan los Pi­ri­neos para vi­vir en la Ca­ta­lun­ya No­va

8 El còn­sol de Bar­ce­lo­na 5/6

An­dreu Cla­ret, Co­lum­na. La vi­da del cón­sul so­vié­ti­co An­to­nov-Ov­séien­ko, pur­ga­do al fi­nal por Sta­lin

9 Men­tre em mo­ria N/–

Wi­lliam Faulk­ner, Edi­cions de 1984. Ma­ri­do e hi­jos acom­pa­ñan los res­tos de Ad­die al ce­men­te­rio

10 El gran Meaul­nes N/–

Alain Four­nier, Ade­sia­ra. Au­gus­tin Meaul­nes se ha­ce muy ami­go del hi­jo del maes­tro

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.