No fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - Portada -

1 Ho tor­na­rem a fer 1/4

Jor­di Cui­xart, Ara Lli­bres. El au­tor se re­afir­ma en reivin­di­car el de­re­cho a la au­to­de­ter­mi­na­ción

2 La his­tò­ria vis­cu­da 3/12

Joan B. Cu­lla, Pòr­tic. Me­mo­rias de un historiado­r que ha tra­ta­do a los po­lí­ti­cos más des­ta­ca­dos

3 Ca­pi­ta­lis­me i de­mo­crà­cia 2/12

Josep Fon­ta­na, Edi­cions 62. Vi­vi­mos en de­mo­cra­cia, pe­ro con go­bier­nos que fa­vo­re­cen a los ri­cos

4 L’ho­me que no lle­gia els dia­ris 4/4

D. Montserrat/J. Gu­tié­rrez, Co­lum­na. Bio­gra­fía de un far­ma­céu­ti­co de Fi­gue­res que pre­de­cía el fu­tu­ro

5 Can­viem el món 6/9

Gre­ta Thun­berg, Des­tino. La jo­ven cuen­ta su huel­ga es­co­lar en el 2018 para fre­nar la cri­sis cli­má­ti­ca

6 El di­rec­tor 5/4

Da­vid Jiménez, Navona. El ex­di­rec­tor de ‘El Mun­do’ cuen­ta in­te­rio­ri­da­des del pe­rió­di­co

7 No era pe­cat 7/7

Leo­pol­do Po­més, Ed. 62. Me­mo­rias del fo­tó­gra­fo y pro­mo­tor en la Bar­ce­lo­na de los años 60-90

8 His­tò­ria del si­len­ci 8/5

Alain Cor­bin, Frag­men­ta. Sín­te­sis his­tó­ri­ca so­bre el si­len­cio des­de el Re­na­ci­mien­to has­ta hoy

9 Ma­gal­haes N/–

Ste­fan Zweig, Navona. Bio­gra­fía de un na­ve­gan­te que em­pren­dió la vuel­ta al mun­do ha­ce 500 años

10 Lluny N/–

Xa­vier Mo­ret, Tus­hi­ta Edi­cions. Un se­lec­ción de re­por­ta­jes viajeros, des­de el Bu­tán a la An­tár­ti­da

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.