Fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - Portada -

1 El fill de l’ita­lià 2/21

Ra­fel Na­dal, Co­lum­na. Una jo­ven de Cal­des de Ma­la­ve­lla vi­ve un ro­man­ce con un ma­ri­ne­ro ita­liano

2 El mi­llor d’anar és tor­nar 5/17

Al­bert Espinosa, Ro­sa dels Vents. Una his­to­ria de amor y per­dón que trans­cu­rre el día de Sant Jor­di

3 No­vel·la 3/8

Pol Beck­mann, Qua­derns Cre­ma. Un es­cri­tor de­ja de la­do su no­ve­la cuan­do se enamo­ra de So­fía

4 Apren­dre a par­lar amb les plan­tes 4/31

Marta Orriols, Pe­ris­co­pi. Paula, de 40 años, de­be re­con­ci­liar­se con un mun­do que ya no re­co­no­ce

5 Can­to jo i la mun­tan­ya ba­lla 1/13

Ire­ne So­là, Ana­gra­ma. His­to­rias de gen­tes que ha­bi­tan las tie­rras en­tre Cam­pro­don y Prats de Mo­lló

6 So­bre la te­rra im­pu­ra 6/7

Mel­cior Co­mes, Proa. Un es­cri­tor es­cri­be la bio­gra­fía de una ac­triz y descubre se­cre­tos de una fa­mi­lia

7 L’es­pa­sa i la lla­vor 7/5

Jor­di No­gués, Ro­sa dels Vents. En el 1150 do­ce mon­jes­cru­zan­lo­sPi­ri­neos­pa­ra­vi­vi­ren­laCa­ta­lun­yaNo­va

8 El còn­sol de Bar­ce­lo­na 8/8

An­dreu Claret, Co­lum­na. La vi­da del cón­sul so­vié­ti­co An­to­nov-Ov­séien­ko, pur­ga­do al fi­nal por Sta­lin

9 Re­cords del fu­tur –/6

Si­ri Hus­vedt, Edi­cions 62. Una es­cri­to­ra se re­mon­ta a los años se­ten­ta en Nue­va York y re­cuer­da su es­tan­cia

10 El fi­bló –/19

Sílvia So­ler, Co­lum­na. La muer­te de los pa­dres marca pro­fun­da­men­te la vi­da de tres hermanos

Se­ma­na an­te­rior/Se­ma­na en lis­ta li­bro nue­vo en la lis­ta Ca­sa del Lli­bre, La Cen­tral, El Corte In­glés, Aba­cus, FNAC, Laie, +Ber­nat , TROA Gar­bí Odis­se Em­pú­ries,

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.