Fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - Portada -

1 El fill de l’ita­lià 1/22

Ra­fel Na­dal, Co­lum­na. Una jo­ven de Cal­des de Ma­la­ve­lla vi­ve un ro­man­ce con un ma­ri­ne­ro ita­liano

2 El mi­llor d’anar és tor­nar 2/18

Al­bert Es­pi­no­sa, Ro­sa dels Vents. Una his­to­ria de amor y per­dón que trans­cu­rre el día de Sant Jor­di

3 Canto jo i la mun­tan­ya ba­lla 5/14

Ire­ne So­la, Ana­gra­ma. His­to­rias de gen­tes que ha­bi­tan las tie­rras en­tre Cam­pro­don y Prats de Mo­lló

4 Apren­dre a par­lar amb les plan­tes 4/32

Mar­ta Orriols, Pe­ris­co­pi. Pau­la, de 40 años, de­be re­con­ci­liar­se con un mun­do que ya no re­co­no­ce

5 No­vel·la 3/9

Pol Beck­mann, Qua­derns Cre­ma. Un es­cri­tor de­ja de la­do su no­ve­la cuan­do se enamo­ra de So­fía

6 El fi­bló 10/20

Sílvia So­ler, Co­lum­na. La muer­te de los pa­dres mar­ca pro­fun­da­men­te la vi­da de tres her­ma­nos

7 L’es­pa­sa i la lla­vor 7/6

Jor­di No­gués, Ro­sa dels Vents. En el 1150 do­ce mon­jes­cru­zan­lo­sPi­ri­neos­pa­ra­vi­vi­ren­laCa­ta­lun­yaNo­va

8 El còn­sol de Bar­ce­lo­na 8/9

An­dreu Cla­ret, Co­lum­na. La vi­da del cón­sul so­vié­ti­co An­to­nov-Ov­séien­ko, pur­ga­do al fi­nal por Sta­lin

9 Men­tre em mo­ria –/2

Wi­lliam Faulk­ner, Edi­cions de 1984. Ma­ri­do e hi­jos acom­pa­ñan los res­tos de Ad­die al ce­men­te­rio

10 Ma­res i fills N/–

Colm Tói­bín, Ams­ter­dam. Cuen­tos so­bre amo­res prohi­bi­dos y re­gre­sos im­po­si­bles

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.