Cor­tar­se el pe­lo

La Vanguardia - Culturas - - Libro|s -

La pri­me­ra es­ce­na de Se­rem Atlàn­ti­da pa­sa en una bar­be­ría de Pa­rís. Al na­rra­dor le gus­ta via­jar a Pa­rís y cor­tar­se allí el pe­lo, por­que en las bar­be­rías no hay tu­ris­tas. Se in­ven­ta una his­to­ria pa­ra po­der ha­blar con la pe­lu­que­ra. Sa­le con una sen­sa­ción de fres­cor agra­da­ble en las ore­jas y en la nu­ca. “M’en­ca­bo­te a se­guir ací, a la ciu­tat, mal­grat el pro­fund de­te­rio­ra­ment de les opor­tu­ni­tats vitals i del de­cli­vi emo­cio­nal que da­rre­ra­ment s’es­cam­pa per tot Fra­nça (...) que, com jo, es­tà per­dent la se­va an­ti­ga ca­be­lle­ra”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.