Fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - Portada -

1 Pa­ra­ules que tu en­ten­dràs 1/3

Xa­vier Bosch, Co­lum­na. Tres pa­re­jas di­ri­men so­bre el amor, sus di­fi­cul­ta­des y ple­ni­tu­des

2 La noia que va viu­re dues ve­ga­des 2/2

Da­vid La­ger­crantz, Co­lum­na. Lis­beth Sa­lan­der y Mi­kael Blomk­vist, en­tre la ma­fia ru­sa y fal­sas no­ti­cias

3 Can­to jo i la mun­tan­ya ba­lla 3/17

Ire­ne So­là, Ana­gra­ma. His­to­rias de gen­tes que ha­bi­tan las tie­rras en­tre Cam­pro­don y Prats de Mo­lló

4 Ho­me­nat­ge als cai­guts N/–

Al­bert Sán­chez Piñol, Ro­sa dels Vents. Na­rra­cio­nes que el au­tor ha­bía es­cri­to pa­ra Ca­ta­lun­ya Rà­dio

5 Po­der con­tar-ho N/–

Fe­rran To­rrent, Co­lum­na. Una his­to­ria co­ral con atra­co es­pec­ta­cu­lar en la Va­len­cia de 1982

6 El pin­tor d’àni­mes 4/3

Il­de­fon­so Fal­co­nes, Ro­sa dels Vents. Un pin­tor de re­tra­tos y su ama­da, en la Bar­ce­lo­na del si­glo XX

7 L’es­queix de carn N/–

Phi­lip­pe La­nçon, An­gle. El au­tor re­la­ta su re­na­cer tras so­bre­vi­vir al aten­ta­do del ‘Char­lie Heb­do’

8 L’es­pe­rit del temps N/–

Mar­tí Do­mín­guez, Proa. La aza­ca­nea­da vi­da de un cien­tí­fi­co aus­tría­co al ser­vi­cio de la po­lí­ti­ca na­zi

9 Les pa­ra­ules inú­tils 5/2

Marc Ar­ti­gau, Fan­books. Se­lec­ción de re­la­tos de la sec­ción de RAC 1 ‘El con­te de Marc Ar­ti­gau’

10 El mi­llor d’anar és tor­nar 10/20

Al­bert Es­pi­no­sa, Ro­sa dels Vents. Una his­to­ria de amor y per­dón que trans­cu­rre el día de Sant Jor­di

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.