La uto­pía an­ti­ur­ba­na

La Vanguardia - Culturas - - Libro|s -

Pa­ra­le­la­men­te a la pu­bli­ca­ción de L’es­pe­rit del temps (el tí­tu­lo pro­ce­de de las No­tas del Cáu­ca­so de Ernst Jün­ger), la re­vis­ta Mè­to­de de la Uni­ver­si­tat de Va­lèn­cia, que di­ri­ge Mar­tí Do­mín­guez, ha de­di­ca­do un mo­no­grá­fi­co a Cièn­cia i na­zis­me. La in­con­fes­sa col·la­bo­ra­ció dels cien­tí­fics amb el na­cio­nal­so­cia­lis­me, con ar­tícu­los so­bre la des­truc­ción de la in­ves­ti­ga­ción en la Vie­na na­zi, Eins­tein y la fí­si­ca na­zi, geo­gra­fía, et­no­lo­gía y na­zis­mo, y la uto­pia an­ti­ur­ba­na na­zi, con co­la­bo­ra­cio­nes de ex­per­tos in­ter­na­cio­na­les. Es un buen com­ple­men­to de la no­ve­la y per­mi­te cons­ta­tar has­ta qué pun­to Do­mín­guez se ha do­cu­men­ta­do y ha sa­bi­do in­fun­dir vi­da a per­so­na­jes, es­tu­dios e ideas.

Por ejem­plo, a la ocu­pa­ción de les zo­nas ru­ra­les po­co po­bla­das que es una de las con­se­cuen­cias de la uto­pía an­ti­ur­ba­na: “Per al­tra ban­da, jo pre­co­nit­za­va una edu­ca­ció fo­ra de les ciu­tats, al camp, sa­na i en con­tac­te amb la na­tu­ra. Les ciu­tats crea­ven mons­tres aso­cials, deia en els meus ar­ti­cles. Tam­bé ad­ver­tia de la ne­ces­si­tat d’eli­mi­nar els in­di­vi­dus ta­rats o mal­for­jats, o al­menys de no dei­xar-los re­pro­duir, per tal que no es­cam­pa­ren les seues ta­res con­gè­ni­tes. Sem­pre ha­via ad­vo­cat per la trans­for­ma­ció de les grans urbs en llocs més ha­bi­ta­bles, amb més jar­dins i menys po­bla­ció. D’al­gu­na ma­ne­ra, amb el Wart­he­gau es bus­ca­va una mi­ca tot allò: pro­pul­sar una so­cie­tat sa­na i ària, se­lec­cio­nant els més ap­tes, i criar-los al mig dels camps, en­vol­tats de na­tu­ra i bons ali­ments, en un cli­ma ple­na­ment ger­mà­nic”. MAUT­HAU­SEN “No sa­bía­mos lo que pa­sa­ba en los cam­pos”, di­ce el pro­fe­sor pro­ta­go­nis­ta en su con­fe­sión a los so­vié­ti­cos

AR­CHI­VO

KON­RAD LO­RENZ Pre­mio No­bel de Me­di­ci­na de 1973, co­la­bo­ró con los na­zis. Ha ins­pi­ra­do la no­ve­la de Mar­tí Do­mín­guez

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.