+ es­tre­nes

La Vanguardia - Què Fem - - TEATRE -

KILÒMETRES

Ara sí; us ho es­tà­vem anun­ci­ant des de fa me­sos, però ara ja ha ar­ri­bat el mo­ment de conèi­xer d’una ve­ga­da la fla­mant no­va seu de la Sa­la Beckett, si­tu­a­da allò que se’n diu al cor ma­teix del Po­ble­nou. La ca­sa no­va de la Sa­la Beckett, no cal ni que us ho di­gui, se­rà una ca­sa més gran i més ben equi­pa­da, en tots els sen­tits, que la se­va an­te­ri­or –i ben em­ble­mà­ti­ca– llar. Però, mal­grat tot, la no­va Beckett ha pre­fe­rit obrir por­tes de ma­ne­ra ín­ti­ma, amb un mo­nò­leg molt per­so­nal que té al­ho­ra una di­men­sió molt uni­ver­sal. Per­què, ve­jam: qui més qui menys, tots i to­tes te­niu o heu tin­gut avis i àvi­es. I aquests avis i àvi­es –que so­vint acos­tu­men a dis­po­sar de més temps per a aques­tes co­ses que els pa­res– us han trans­mès un gra­pat d’his­tò­ri­es que, quan ja no hi si­guin, po­den aca­bar es­vaint-se del tot en l’oblit. Ai­xò és, pre­ci­sa­ment, el que va té­mer l’ac­triu Me­rit­xell Ya­nes quan la se­va àvia va mo­rir, l’any pas­sat. I per ai­xò ma­teix va de­ma­nar a Ma­ri­lia Sam­per –una dra­ma­tur­ga ex­cel·lent– que do­nés for­ma es­cè­ni­ca a aquests re­cords. De fet, un dels ob­jec­tius que s’ha mar­cat la no­va Beckett és el de po­ten­ci­ar la cre­a­ció de re­lats te­a­trals nas­cuts de la prò­pia ex­pe­ri­èn­cia per­so­nal. Re­lats com ara aquest amb el qual Ya­nes ens re­cor­da la quan­ti­tat enor­me de qui­lò­me­tres que po­dem re­cór­rer sen­se mou­re’ns de ca­sa. IDEA ORIGINAL DE ME­RIT­XELL YA­NES I MA­RI­LIA SAM­PER. DIR. I DRAMATÚRGI­A: MA­RI­LIA SAM­PER. INT.: ME­RIT­XELL YA­NES. LLOC: SA­LA BECKETT. PERE IV, 228. METRO: PO­BLE NOU (L4). TEL.: 932 845 312. DATA: DEL 29/9 AL 16/10. PREU: 12€. HORARI: DE DJ. A DS., 20.30H; DG., 18.30H (2/10, NO HI HA FUNCIÓ). • Sa­la­beckett.cat

LLEGUÉ PA­RA IRME

No feu cas del tí­tol: Ga­bri­el Cha­mé Bu­en­día més avi­at sem­bla que ha ar­ri­bat per que­dar-se. I a l’èxit que es­tà ob­te­nint la se­go­na tem­po­ra­da del seu ‘Ot­he­lo’, hi afe­geix ara les re­pre­sen­ta­ci­ons d’aquest mo­nò­leg que ell ma­teix in­ter­pre­ta i que de­fi­neix com a “co­mè­dia trà­gi­ca­ment bur­les­ca”. Una co­mè­dia, d’al­tra ban­da, molt es­tres­sa­da, per­què el pa­llas­so que la in­ter­pre­ta va tan so­brat d’es­très exis­ten­ci­al com man­cat de temps per fer tot allò que li cal­dria fer. I, a so­bre, quan ar­ri­ba la nit i es fi­ca al llit, se les ha de veu­re amb el fan­tas­ma del seu pa­re mort, com un ‘Ham­let’ qual­se­vol! DE I AMB GA­BRI­EL CHA­MÉ BU­EN­DÍA. DIR.: ALAIN GAULTRÉ I GA­BRI­EL CHA­MÉ BU­EN­DÍA. LLOC: LA VILLARROEL. VILLARROEL, 87. METRO: URGELL (L1). TEL. 934 511 234. DATA: FINS AL 16/10. PREU: 12-20€. HORARI: DS., 21.30H; DG., 18H. • La­vi­llar­ro­el.cat

FO­TO: BER­NAT CA­SE­RO

Me­rit­xell Ya­nes ens ex­pli­ca les his­tò­ri­es de l’àvia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.