Men­jar ‘Ca­nai­lle’

La Vanguardia - Què Fem - - RESTAURANT­S - TONI MASSANÉS Di­rec­tor Fun­da­ció Alícia

Si aneu a Ma­llor­ca aquests di­es, no dei­xés­siu de tas­tar un plat tí­pic de Pas­qua: el frit de frei­xu­ra, de­li­ci­o­sa com­bi­na­ció de ver­du­res de pri­ma­ve­ra i en­tra­nyes de xai. Com? Que no men­geu me­nuts? I per què? Pot­ser sou ve­ge­ta­ri­ans? Lla­vors en­te­sos. Però la res­ta no te­niu ex­cu­sa. Sí és pel co­les­te­rol, la mo­de­ra­ció és la clau, que to­tes les mas­ses pi­quen. Si cre­ieu que no us n’agra­da­ria el gust, per­me­teu-me que ho dub­ti; de me­nuts n’hi ha de molts ti­pus, amb tex­tu­res i sa­bors ben di­fe­rents en­tre ells. Per mi aques­ta és la grà­cia i fins l’avan­tat­ge da­vant la mo­no­to­nia de so­vin­te­jar ex­clu­si­va­ment la carn dels bis­tecs. Per­què… no em di­gueu que no men­geu sang i fet­ge i en can­vi us en­can­ten el fo­ie-gras, la bo­ti­far­ra del perol, els ca­ne­lons i el bull! Si la co­sa és que us ofèn la im­pu­dí­cia de les vís­ce­res, per ai­xò te­nim la cui­na. La cui­na ci­vi­lit­za la nos­tra ali­men­ta­ció ele­vant-la a fet cul­tu­ral i fins a pla­er es­tè­tic. Pre­ci­sa­ment per llui­tar con­tra el menys­te­ni­ment i el pre­ju­di­ci que han pa­tit du­rant mas­sa temps els me­nuts i rei­vin­di­car-ne el va­lor gas­tro­nò­mic, aca­ba d’apa­rèi­xer ‘Ca­nai­lle’, un do­cu­men­tat, com­pro­mès i al­ho­ra di­ver­tit tre­ball de Mi­quel Brossa amb re­cep­tes de grans xefs cre­a­tius i tam­bé de tra­di­ci­o­nals, ben nos­tra­des. Un lli­bre ne­ces­sa­ri, per­què cu­ri­o­sa­ment els me­nuts s’han gau­dit amb més fre­qüèn­cia a les tau­les de les ca­ses po­pu­lars, als es­mor­zars de pa­gès de les fon­des i tam­bé als res­tau­rants d’al­ta gam­ma, men­tre la clas­se mit­ja­na ur­ba­na en des­co­nei­xia el va­lor i la pra­xi cu­li­nà­ria. Fins i tot tro­ba­rí­em cri­te­ris d’apro­fi­ta­ment i eco­no­mia cir­cu­lar a fa­vor seu. Ai­xí doncs, men­geu me­nuts, que no vol pas dir ca­na­lla (però sí ‘Ca­nai­lle’).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.