La Fi­o­na us es­pe­ra al Ki­no­sau­re

PEL·LÍ­CU­LES I AVEN­TU­RES A TRA­VÉS D’UN MÓN MÀGIC, DIU­MEN­GES AL MA­TÍ I A LA TAR­DA ALS CI­NE­MES GI­RO­NA

La Vanguardia - Què Fem - - NENS - P. MAURELL

Anar al ci­ne­ma és sem­pre una aven­tu­ra, però amb Ki­no­sau­re l’aven­tu­ra és do­ble, per­què, a més de veu­re una pel·lí­cu­la, us pro­po­sen un joc on els nens i les ne­nes es con­ver­tei­xen en ex­plo­ra­dors i en­tren en un es­pai màgic, un món de som­nis, co­lors, tex­tu­res i for­mes. Ca­da diu­men­ge fins al mes d’abril, als Ci­ne­mes Gi­ro­na de l’Ei­xam­ple po­deu des­co­brir el món màgic de Ki­no­sau­re i les fan­tàs­ti­ques his­tò­ri­es que ex­pli­ca el ci­ne­ma. Amb aques­ta ini­ci­a­ti­va, la dis­tri­bu­ï­do­ra de ci­ne­ma in­fan­til Pack Màgic vol am­pli­ar l’ex­pe­ri­èn­cia ci­ne­ma­to­grà­fi­ca i con­ver­tir-la en una aven­tu­ra grà­ci­es al joc, la des­co­ber­ta i la ima­gi­na­ció. Di­ver­sió i aven­tu­ra El Ki­no­sau­re és una es­pè­cie de bosc ima­gi­na­ri on els nens i ne­nes po­den ex­pe­ri­men­tar, un lloc ple de llums, co­lors i jocs amb què els pe­tits po­den in­terac­tu­ar. En aquest ma­teix es­pai, han de pas­sar per pro­ves di­ver­ti­des per ar­ri­bar a la sa­la de ci­ne­ma i gau­dir de la pel·lí­cu­la.

Els ob­jec­tes que om­plen el Ki­no­sau­re han es­tat dis­se­nyats pel col·lec­tiu d’ar­qui­tec­tes El Pal­me­ral, que ens vo­len trans­por­tar als pai­sat­ges ima­gi­na­ris dels som­nis: tú­nels, ar­bres, ani­mals ima­gi­na­ris…

A més, en aquest bosc màgic us hi es­pe­ra la Fi­o­na, una aven­tu­re­ra a qui li agra­da molt es­col­tar i ex­pli­car his­tò­ri­es, un per­so­nat­ge ex­tra­va­gant i di­ver­tit, in­ter­pre­tat per Fi­o­na Ry- croft, que acom­pa­nya els pe­tits al llarg del re­cor­re­gut fins a la sa­la de ci­ne­ma. La ma­tei­xa Fi­o­na, a més, pre­sen­ta la pel·lí­cu­la i di­na­mit­za to­ta la ses­sió.

Des­prés de to­ta l’aven­tu­ra a tra­vés del Ki­no­sau­re, po­dreu veu­re els films Neu i els ar­bres mà­gics, si tri­eu la ses­sió del diu­men­ge al ma­tí, o Al sos­tre del món, a la de la tar­da. En tots dos ca­sos, una ma­ne­ra d’allò més di­ver­ti­da d’acos­tar els més pe­tits al ci­ne­ma i tam­bé una fór­mu­la di­fe­rent per gau­dir del se­tè art en fa­mí­lia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.