I tam­bé JOSEP LLUÍS MATEO

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

Un ar­qui­tec­te a la ga­le­ria Res­pon­sa­ble de la re­con­ver­sió de la fà­bri­ca Can Fe­li­pa en Cen­tre Cí­vic del Po­ble­nou i ar­tí­fex de la seu de la Fil­mo­te­ca de Ca­ta­lu­nya, l’ar­qui­tec­te Josep Lluís Mateo rep un ho­me­nat­ge a la se­va tra­jec­tò­ria a la ga­le­ria Jo­an Prats. La mos­tra Fo­ot­prints pre­sen­ta fo­to­gra­fi­es i es­bos­sos que, de ma­ne­ra cro­no­lò­gi­ca, ens apro­pen a una se­lec­ció d’obres re­a­lit­za­des i a les ca­rac­te­rís­ti­ques par­ti­cu­lars de l’ar­qui­tec­tu­ra de Mateo: la re­cer­ca de la llum, el di­à­leg amb el con­text i la con­ne­xió en­tre la idea i el ma­te­ri­al. FO­OT­PRINTS. BALMES, 54. FINS AL 14/9. DE DT. A DV., D’11 A 14H I DE 16 A 20H. PREU: GRATUÏT.

Ga­le­ri­a­jo­an­prats.com

DISSENY: JORDI PALACIO

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.