SEN­SE PARAULES

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

Pa­blo Mes­si­ez al Te­a­tre Aka­dè­mia Mu­da és un dels tex­tos més re­pre­sen­tats del ca­da ve­ga­da més pres­ti­gi­ós Pa­blo Mes­si­ez. Co­men­ça amb una no­ia vo­lun­tà­ri­a­ment mu­da, que es mu­da a un nou do­mi­ci­li, on in­ten­ta do­nar nou ai­xo­pluc a la se­va ve­lla so­li­tud. I la so­li­tud no ho sem­bla tant quan es com­par­teix amb un al­tre es­pe­rit so­li­ta­ri que sem­pre té a mà la cor­da que li per­me­tria con­ver­tir-se en un su­ï­ci­da to­tal. Afe­giu-hi una ve­ï­na que, en can­vi, no sap es­tar ca­lla­da, i ja te­niu els pro­ta­go­nis­tes d’un text tan ple de fra­càs com de ga­nes de dei­xar de fra­cas­sar. MU­DA. TE­A­TRE AKA­DÈ­MIA. BUENOS AIRES, 47. HORA: 20.30H. PREU: 18-22€. 25% DE DESCOMPTE

Te­a­tre­aka­de­mia.cat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.