JAZZ, UN VIATGE MUSICAL

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

Una ter­ras­sa amb his­tò­ria

Les vis­tes al Port Vell des de la ter­ras­sa del Mu­seu d’His­tò­ria de Ca­ta­lu­nya són es­pec­ta­cu­lars, i en­ca­ra més si van acom­pa­nya­des de mú­si­ca. Els di­me­cres d’es­tiu no us per­deu el ci­cle 100% Jazz: Un Se­gle d’His­tò­ria, que comp­ta amb les ac­tu­a­ci­ons de Lluís Co­lo­ma, Bar­ce­lo­na Swing Se­re­na­ders & Ri­card Gi­li, The Vel­vet Cand­les, Old Cats Swing Band, Cot­ton Ro­ots, Shakin’ All. Abans po­dreu vi­si­tar les ex­po­si­ci­ons tem­po­rals i fer una vi­si­ta guia­da a la mos­tra Fla­mes a la fron­te­ra. Ca­ta­lu­nya i la Gran Gu­er­ra (in­clòs en el preu de l’en­tra­da). 100% JAZZ: UN SE­GLE D’HIS­TÒ­RIA. PLAÇA DE PAU VILA, 3. DEL 4/7 AL 8/8, 22H. PREU: 13€. Mh­cat.cat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.