Pe­tit Pe­ra­la­da

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

Com ja co­men­ça a ser una tra­di­ció, el Fes­ti­val de Pe­ra­la­da tam­bé ha re­ser­vat un es­pai en la se­va pro­gra­ma­ció per al pú­blic més jo­ve el dia 14 d’agost (Au­di­to­ri Parc del Cas­tell, a les 21h) amb l’obra Pe­re i el llop. L’Or­ques­tra Sim­fò­ni­ca del Va­llès i Bro­da Bros., una de les for­ma­ci­ons de re­fe­rèn­cia de la cul­tu­ra ur­ba­na, en col·la­bo­ra­ció amb So­narKids, han re­for­mu­lat tot un clàs­sic a rit­me de hip-hop que de ben se­gur fas­ci­na­rà els més me­nuts (i els no tan me­nuts).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.