ES­TIU MUSICAL

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

En una edi­ció mar­ca­da pel mo­vi­ment bar­roc, no po­dia fal­tar a la pro­gra­ma­ció Ri­nal­do, una de les obres més ce­le­bra­des de Hän­del. És el 5 d’agost a l’es­glé­sia del Car­me (a les 20h), amb di­rec­ció de Da­ni Sa­ba­ta i el con­tra­te­nor Xa­vi­er Sa­ba­ta do­nant vi­da a Ri­nal­do. Un elenc ex­tra­or­di­na­ri que es com­ple­ta amb Nú­ria Ri­al, Ju­an Sanc­ho, Hi­llary Sum­mers, Mary-Ellen Ne­si i Josep Ra­mon Oli­vé. No és, pe­rò, l’úni­ca obra de Hän­del que so­na­rà a Pe­ra­la­da. El 8 d’agost al claus­tre del Car­me (a les 22h) es re­pre­sen­ta Acis i Ga­la­tea, molt pro­ba­ble­ment l’obra més dra­mà­ti­ca del com­po­si­tor ale­many. A Pe­ra­la­da se n’es­ce­ni­fi­ca­rà una adap­ta­ció atem­po­ral amb di­rec­ció d’es­ce­na del molt jo­ve i ta­len­tós Ra­fa­el. R. Vi­lla­lo­bos.

Un dels grans atrac­tius del Fes­ti­val de Pe­ral­da són les pro­duc­ci­ons prò­pi­es. Si en el pas­sat van ser la Car­men de Bi­zet re­lle­gi­da Ca­lix­to Bi­ei- to, La Fu­ra dels Baus i el seu

El mar­ti­ri de Sant Se­bas­tià de De­bussy i D’An­nu­zio, o l’Or­feo ed Eu­rí­di­ce de Gluck en mans de Co­me­di­ants, aquest 2018 és La flau­ta mà­gi­ca de Mo­zart re­vi­sa­da per Ori­ol Brog­gi, acla­mat dra­ma­turg que de­bu­ta en el món de l’òpe­ra amb aquest en­càr­rec. Un es­pec­ta­cle que es po­drà veu­re el 6 i 7 d’agost (a les 22h) a l’Au­di­to­ri del Parc del Cas­tell. En paral·lel al cartell de rec­tals operístics (i com ja és tra­di­ci­o­nal en el fes­ti­val), Pe­ra­la­da pre­sen­ta so­ta el nom d’Es­tiu Musical una pro­gra­ma­ció que s’endinsa en al­tres estils i gèneres, com la can­çó d’au­tor o el pop. És en aquest apar­tat on so­bre­surt el nom de Jo­an Ma­nu­el Ser­rat, que tor­na als es­ce­na­ris amb Me­di­terrá­neo Da

PARAL·LELAMENT AL CARTELL DE RECITALS OPERÍSTICS, PE­RA­LA­DA PRE­SEN­TA UNA PRO­GRA­MA­CIÓ QUE S’ENDINSA EN AL­TRES ESTILS I GÈNERES

Ca­po, es­pec­ta­cle que re­ca­la a Pe­ra­la­da el 6 de ju­li­ol (Au­di­to­ri Parc del Cas­tell, a les 22h). Da ca­po és una ex­pres­sió musical d’ori­gen ita­lià que sig­ni­fi­ca tor­nar al prin­ci­pi. Ai­xí, i gai­re­bé mig se­gle des­prés de la se­va pu­bli­ca­ció, l’etern Noi del Po­ble-sec em­prèn un viatge al pas­sat re­vis­co­lant els te­mes de la que molt pro­ba­ble­ment és la mi­llor re­fe­rèn­cia en la se­va dis­co­gra­fia: Me­di­terrá­neo (1971). Un re­per­to­ri sublim on no fal­ta­ran com­po­si­ci­ons com Lu­cía, Aque­llas pe­queñas co­sas, Bar­qui­to de pa­pel i la ma­tei­xa Me­di­terrá­neo.

No­més un dia des­prés del con­cert de Ser­rat, el 7 de ju­li­ol (a par­tir de les 22h), pu­ja­rà a l’es­ce­na­ri de l’Au­di­to­ri Parc del Cas­tell Ru­fus Wainw­right, una de les veus més cor­pre­ne­do­res de les úl­ti­mes dè­ca­des, en­tre el pop i la lí­ri­ca amb al­gu­na to­na­li­tat de musical i ca­ba­ret. A Pe­ra­la­da mos­tra­rà la se­va fa­ce­ta més per­so­nal i in­ti­mis­ta en un con­cert en què no tin­drà al­tre acom­pa­nya­ment que el

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.