MÉS CONCERTS

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

El Fes­ti­val de Pe­ra­la­da és el punt de sor­ti­da de l’es­pec­ta­cle que reu­neix dos dels més grans ta­lents de la nos­tra es­ce­na musical, la can­tant Síl­via Pé­rez Cruz, au­to­ra d’obres tan ex­qui­si­des com 11 de no­vem­bre (2012) i Ves­ti­da de nit (2017), i el pi­a­nis­ta de jazz Mar­co Mez­qui­da. Un du­et fins ara inè­dit que in­ter­pre­ta­rà te­mes d’Al­fon­so Vi­la­llon­ga i clàs­sics de la can­çó fran­ce­sa. Di­uen que la se­va se­rà una aven­tu­ra d’una so­la nit, la del di­jous 9 d’agost a l’Au­di­to­ri Parc del Cas­tell (a les 22h), pe­rò es­tem con­ven­çuts que tin­drà un llarg re­cor­re­gut.

El dis­sab­te 11 d’agost a l’Au­di­to­ri Parc del Cas­tell (a par­tir de les 22h), el Fes­ti­val de Pe­ra­la­da rep la vi­si­ta d’un dels mi­llors gui­tar­ris­tes de tots els temps: Car­los San­ta­na. Mes­tre en la fu­sió de rock, la­tin, blu­es i afro, a Pe­ra­la­da, aques­ta lle­gen­da de les sis cor­des re­cu­pe­ra­rà to­ta la se­va nò­mi­na d’èxits, llis­ta de tí­tols im­pres­cin­di­bles com Soul Sa­cri­fi­ce, Co­ra­zón es­pi­na­do, Smo­oth, Sam­ba pa ti, Oye co­mo va.

Aquest 2018 l’Es­tiu Musical del Fes­ti­val de Pe­ra­la­da tan­ca la pro­gra­ma­ció el di­me­cres 15 d’agost (Au­di­to­ri Parc del Cas­tell, a les 22h) con­vi­dant unes ico­nes del R&B, el soul, el funk i el dis­co com són Ko­ol & The Gang. En ac­tiu des del 1965, els nord-ame­ri­cans mar­ca­ran els úl­tims com­pas­sos del fes­ti­val em­por­da­nès fent es­cla­tar to­ta la se­va ar­ti­lle­ria de rit­mes in­fec­ci­o­sos, ma­tè­ria pri­me­ra de clàs­sics peren­nes Get Down on It, Jun­gle Bo­o­gie

Ce­le­bra­ti­on.

oFESTIVAL DE PE­RA­LA­DA

ESTIL: DIVERSOS ESTILS. CAS­TELL DE PE­RA­LA­DA. CARRER DEL CAS­TELL, S/N. PE­RA­LA­DA. DEL DI­JOUS 5 DE JU­LI­OL AL DIVENDRES 17 D’AGOST. PREU: SEGONS EL CON­CERT. 10% DE DTE.

En­tra­das­de­van­guar­dia.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.