El fes­ti­val a la vila

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

Amb l’ob­jec­tiu de con­ti­nu­ar en­for­tint els vin­cles en­tre el fes­ti­val i la vila que l’acull, el di­jous 16 d’agost, a par­tir de les 21h, en una de les úl­ti­mes ci­tes de l’edi­ció del 2018, Pe­ra­la­da és l’es­ce­na­ri de la in­ter­pre­ta­ció de Mú­si­ca per als re­ials focs d’ar­ti­fi­ci i Mú­si­ca aquà­ti­ca de Hän­del. Du­es grans com­po­si­ci­ons del com­po­si­tor ale­many que se­ran ser­vi­des per l’En­sem­ble Ves­pres d’Ar­na­dí so­ta la di­rec­ció musical de Da­ni Es­pa­sa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.