ElE bu­llit La Dau­ra­da

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

D’ori­gen D’o ei­vis­senc, el bu­llit és un dels plats ma­ri­ners per ex­cel·lèn­cia. A mmés, com és de­mos­tra a La Dau­ra­da, és una es­pe­ci­a­li­tat que po­sa de ma­ni­fest ma les pos­si­bi­li­tats cu­li­nà­ri­es del ma­ri­dat­ge en­tre ar­ròs i peix. Per ela­bo­rar ela aquest plat cal cui­nar, pri­mer de tot, el gui­sat del peix, que se ser­veix ser a ban­da i es com­ple­men­ta amb un su­au alli­o­li i sa­frà. Per l’al­tra es cui­na l’ar­ròs, que uti­lit­za el ma­teix suc de coc­ció de la dau­ra­da. El re­sul­tat res és un plat su­au pe­rò gus­tós que com­bi­na per­fec­ta­ment la carn d’aquest d’a peix amb la cre­mo­si­tat de la pa­ta­ta. Ide­al per acom­pa­nyar amb vi blanc o ca­va, pot ser­vir tant com plat prin­ci­pal o per com­par­tir.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.