Mú­si­ca i oci

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

obre tot l’any com a restaurant, es tro­ba al pri­mer pis amb vis­tes ins­pi­ra­do­res i una car­ta on els pro­ta­go­nis­tes són els ar­ros­sos, ori­gi­nals plats ma­rí­tims com la dau­ra­da en adob i al­tres de clàs­sics que sem­pre ens agra­da tro­bar a la car­ta, com mus­clos i unes cro­que­tes de ca­la­mar­sets.

Una apos­ta d’en­guany és l’ori­gi­nal bo­ca­te­ria, pen­sa­da per als que obren ga­na ve- ient un con­cert a la ter­ras­sa. Hi des­ta­ca el roll ribs de cos­te­lla bar­ba­coa, que com­bi­na un de­li­cat bri­oix amb el sa­bor in­tens de la carn. La car­ta de pis­ci­na, ide­al si no vo­leu sor­tir del bany de sol, o una car­ta sen­se ho­ra­ris que per­met fer un mos a qual­se­vol mo­ment són al­tres no­ve­tats.

Si és ob­vi que es pot anar amb amics, tam­bé les fa­mí­li­es amb nens i ne­nes tro­ben el seu es­pai al Be­ach Kids Club, un es­plai in­fan­til de­di­cat al món del mar.

I, per com­ple­men­tar aques­ta cui­da­da ofer­ta, tam­bé tro­ba­reu un ser­vei de còc­tels de pri­me­ra que ha des­en­ca­de­nat en una es­co­la de coc­te­le­ria per aquest hi­vern, di­ri­gi­da pel mes­tre coc­te­ler Pi­er Tor­de­lla. A ban­da de la pro­gra­ma­ció de concerts per a tots els pú­blics, tam­bé tro­ba­reu di­fe­rents es­pec­ta­cles i un ci­cle de concerts de pe­tit for­mat, to­tes les nits de divendres i dis­sab­te, a la ter­ras­sa. A més, gau­dint de l’ex­hi­bi­ció na­tu­ral de la posta de sol, els diu­men­ges es ce­le­bren pe­ti­tes ac­tu­a­ci­ons de mú­si­ca, hi ha mo­nò­legs els di­me­cres i, tots els di­jous, es con­vi­da a ar­tis­tes mu­si­cals a va­ri­ar el seu for­mat ha­bi­tu­al en pe­ti­tes ac­tu­a­ci­ons, com si fos una Fes­ta Ma­jor.

D’al­tra ban­da, els caps de setmana a la nit, la sa­la es con­ver­teix en una dis­co­te­ca a cel obert on mol­tes nits obre la ses­sió un li­ve show d’un ar­tis­ta del mo­ment, com De­lla­fu­en­te, Danny Ro­me­ro o Na­tos & Wa­or, pen­sat per a un pú­blic més jo­ve, com­par­tint cartell amb es­pais per a una au­di­èn­cia més adul­ta on la mú­si­ca dels 80 és la gran pro­ta­go­nis­ta. Us re­co­ma­nem que hi aneu a pas­sar un dia i des­co­briu la mà­gia del lloc.

LA DAU­RA­DA

PLAÇA DEL TRAJO DE GARBÍ, S/N. VI­LA­NO­VA I LA GEL­TRÚ. TEL: 938 159 820 HO­RA­RIS: OBERT TOTS ELS DIES, DE 12 A 2H; DIVENDRES I DIS­SAB­TE, FINS LES 5 I 6H, RESPECTIVAMENT.

La­dau­ra­da­be­ach­club.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.