+ es­tre­nes

La Vanguardia - Què Fem - - C C -

A LA DERIVA

●●●●●

Bal­ta­sar Kormákur sig­na aquest film d’aven­tu­res ba­sat en una his­tò­ria re­al que des­criu les pe­ri­pè­ci­es d’una pa­re­lla jo­ve que, des­prés d’ha­ver si­gut sor­pre­sos en­mig de l’oceà per una tem­pes­ta de­vas­ta­do­ra, mi­ra de so­bre­viu­re sen­se ai­gua ni men­jar. A pri­o­ri l’arc ar­gu­men­tal pot sem­blar pre­vi­si­ble, pe­rò la bri­llan­tor de la re­a­lit­za­ció, el bon pols dra­mà­tic i la con­vic­ció dels pro­ta­go­nis­tes (Shai­le­ne Wo­od­ley i Sam Cla­flin) trans­for­men aquest film de su­per­vi­vèn­cia en una ex­pe­ri­èn­cia im­mer­si­va.

NOS VEMOS ALLÁ ARRIBA

●●●●●

Adap­tant una obra del cone­gut es­crip­tor fran­cès Pi­er­re Le­mai­tre, Al­bert Du­pon­tel fir­ma aques­ta re­ei­xi­da sà­ti­ra an­ti­bel·li­cis­ta, que ha acon­se­guit a Fran­ça més de 2 mi­li­ons d’es­pec­ta­dors i 5 pre­mis Cé­sar. La crò­ni­ca pi­ca­res­ca de dos su­per­vi­vents de la Pri­me­ra Gu­er­ra Mun­di­al que or­ga­nit­zen una es­ta­fa amb els mo­nu­ments als morts en el con­flic­te es con­ver­teix en una ron­da­lla mo­ral bar­ro­ca i des­me­su­ra­da, vir­tu­o­sa i ple­na d’hu­mor sur­re­a­lis­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.