Se­crets d’un ma­tri­mo­ni

La Vanguardia - Què Fem - - C C - ENRIC ROS

La Flo­ren­ce i l’Edward, dos jo­ves com­mo­ve­do­ra­ment in­no­cents de l’An­gla­ter­ra de prin­ci­pi dels anys sei­xan­ta. En la playa de Che­sil és un film de de­but, pe­rò, des de les pri­me­res imat­ges, es no­ta la bo­na mà d’un ve­te­rà en la di­rec­ció. Ai­xò es deu al fet que Do­mi­nic Co­oke comp­ta amb un am­pli cur­rí­cu­lum te­a­tral i tam­bé amb ex­pe­ri­èn­cia te­le­vi­si­va. La se­va apro­xi­ma­ció a la no­vel·la d’Ian McEwan (que el ma­teix es­crip­tor s’en­car­re­ga d’adap­tar) cap­ti­va per la me­ti­cu­lo­sa des­crip­ció de si­tu­a­ci­ons i per­so­nat­ges, que a es­to­nes evo­ca la pre­ci­sió de la po­sa­da en es­ce­na clàs­si­ca de mes­tres del cinema bri­tà­nic com Da­vid Le­an, i per una sor­pre­nent capa­ci­tat emo­ti­va, en la lí­nia de films re­cents com el re­ei­xit Call Me by Your Na­me (2017). El film ens pre­sen­ta la Flo­ren­ce i l’Edward, dos jo­ves de l’An­gla­ter­ra de prin- ci­pi dels sei­xan­ta, abans que ar­ri­bin els aires de la re­vo­lu­ció se­xu­al. La Flo­ren­ce és de clas­se mit­ja­na-al­ta; l’Edward, de clas­se bai­xa. Tots dos es­tan en­a­mo­rats, ai­xí que de­ci­dei­xen ca­sar-se i anar a pas­sar la nit de no­ces en un ho­tel de Che­sil.

La nit es con­ver­teix en una ex­pe­ri­èn­cia ini­ci­à­ti­ca, ben di­fe­rent de com a pri­o­ri es po­dri­en ima­gi­nar, i trans­for­ma el des­tí de tots dos pro­ta­go­nis­tes. Avi­at la frus­tra­ció i el des­con­cert fan la se­va apa­ri­ció, es­pe­ci­al­ment quan la Flo­ren­ce fa una in­es­pe­ra­da con­fes­sió.

Crò­ni­ca d’una deso­la­ció

La re­pres­sió de la so­ci­e­tat bri­tà­ni­ca es trans­for­ma en una in­cò­mo­da font de por i in­sa­tis­fac­ció que fa pe­ri­llar la re­la­ció. El re­lat ens re­tro­treu a uns temps que sem­blen ben di­fe­rents dels nos­tres (mar­cats per la so­bre­ex­po­si­ció in­for­ma­ti­va d’in­ter­net), pe­rò evo­quen una con­fu­sió i una in­sa­tis­fac­ció sen­ti­men­tal de ca­ràc­ter uni­ver­sal.

La be­lle­sa es­ti­lit­za­da de les imat­ges del di­rec­tor de fo­to­gra­fia, Se­an Bob­bitt, con­tras­ta amb la pro­gres­si­va deso­la­ció que en­va­eix l’es­pec­ta­dor a me­su­ra que avan­ça en aquest ma­ti­sat dra­ma. Co­oke és con­ven­ci­o­nal en les for­mes pe­rò ago­sa­rat en l’ex­plo­ra­ció de la in­ti­mi­tat. A la so­li­de­sa del re­sul­tat (mal­grat el tram fi­nal) hi con­tri­bu­eix la bo­na tas­ca del du­et pro­ta­go­nis­ta: una Sa­oir­se Ro­nan que con­fir­ma el ta­lent mos­trat a Lady Bird (2017) i Billy How­le, sens dub­te el ve­ri­ta­ble des­co­bri­ment de la fun­ció.

EN LA PLAYA DE CHE­SIL

●●● ●●

DIR.: DO­MI­NIC CO­OKE. GÈ­NE­RE: DRA­MA. INT.: SA­OIR­SE RO­NAN, BILLY HOW­LE, EMILY WATSON, ANNE-MARIE DUFF, SAMUEL WEST, BE­BE CAVE, DA­VID OLAWALE. PA­ÍS: AN­GLA­TER­RA. ANY: 2017. DUR.: 110 MINUTS.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.