El bon ar­ròs és co­sa nos­tra

AL CRUIX ES MENJA DE LA PA­E­LLA, COM A CA­SA, I SEN­SE OBLI­DAR-SE DELS ENTRANTS

La Vanguardia - Què Fem - - R RESTAURANT­S - MAR­TA CARNICERO

De­ma­neu a un cas­te­llo­nenc per un lloc on men­jar un bon ar­ròs a Bar­ce­lo­na i us di­rà que a ca­sa se­va. Si co­neix el Cruix, però, és pos­si­ble que us hi du­gui. I aquí és on hi ha el truc: Mi­quel Par­do, el cui­ner, ve d’On­da, a Cas­te­lló. I no no­més té cri­te­ri; tam­bé ha pas­sat per cui­nes com la de Ra­fa Pé­rez, Al­bert Adrià i Ri­card Ca­ma­re­na. Amb Carlos Fernán­dez, que po­sa el sa­ber fer i el som­riu­re al men­ja­dor, han obert aquest es­pai in­for­mal a Bar­ce­lo­na, on tro­ba­reu pro­pos­tes ben di­ver­ses. La idea és com­par­tir uns quants entrants, de pe­tit for­mat, i par­tir-se un ar­ròs, que re­co­ma­nen men­jar “di­rec­ta­ment de la pa­e­lla, com a ca­sa”, abans de re­ma­tar-ho amb les postres. La vol­ta al món sen­se dei­xar la Gran Via

A en Mi­quel li agra­da bar­re­jar sa­bors d’ar­reu del món i ai­xò es no­ta de se­gui­da. Po­deu co­men­çar amb l’ama­ni­da de to­mà­quets amb es­ca­betx ca­so­là, que fan amb mi­ni­to­mà­quets San Mar­za­no –i que us men­ja­reu amb cu­lle­ra per no per­dre’n el suc–, i con­ti­nu­ar amb les cro­que­tes d’ànec Pe­quín, de tex­tu­ra més que en­cer­ta­da. Les man­don­gui­lles de cua de bou, gui­sa­des amb pa­lo cor­ta­do i ta­lla­ri­nes de ce­ba (“per la nos­tàl­gia de La da­ma y el va­ga­bun­do”, ex­pli­ca en Mi­quel), s’han de tas­tar, però si pre­fe­riu un plat més su­au po­deu de­can­tar-vos per l’ama­ni­da de por­ros es­ca­li­vats amb an­gui­la te­riyaki o el tàr­tar de cor­bi­na amb cre­mós d’al­vo­cat i ma­io­ne­sa de chi­pot­le. Les car­xo­fes a la car­bo­na­ra són una fes­ta: les co­uen a la fla­ma i les ser­vei­xen amb es­cu­ma de ro­vell, par­me­sà i can­sa­la­da ibè­ri­ca, en una ver­sió ins­pi­ra­da en la car­bo­na­ra ita­li­a­na tra­di­ci­o­nal, i les al­ber­gí­ni­es Be­ne­dict por­ten sal­sa ho­lan­de­sa i se ser­vei­xen acom­pa­nya­des d’una ama­ni­da de ru­ca amb to­mà­quet i un toc de pi­cant. No s’obli­den dels ve­gans

Els ar­ros­sos són secs i de capa ben pri­ma, amb la pro­por­ció jus­ta de so­car­rat. En tro­ba­reu un de se­cret ibè­ric i ceps, un de ne­gre amb ca­la­mar­sons i el de gam­ba amb alla­da. Al Cruix no s’obli­den dels ve­gans, i els pro­po­sen un ar­ròs de l’hor­ta, cui­nat amb fons ve­ge­tal, i unes postres ar­ris­ca­des però in­teres­sants, que ano­me­nen curryo­set: ge­lat de co­co amb cur­ri verd i man­go, sè­sam ga­ra­pi­nyat i shic­hi­mi to- ga­ras­hi (el xi­li de set gus­tos), ser­vits amb men­ta fres­ca, anet i cori­an­dre. Els menys llan­çats po­den op­tar pel Re­la­xing che­e­se­cake in Bucking­ham Pa­la­ce o pel Dia trist a la plat­ja, que re­crea el cor­net per­dut dels es­tius as­so­le­llats de la in­fan­te­sa. Re­ga­lar-se un fes­ti­val

Hi po­deu men­jar a la car­ta (el ti­quet mit­jà os­cil·la en­tre els 20 i els 35€, en fun­ció de les ganes de vo­ler tas­tar-ho tot), però tam­bé te­nen me­nús. El de mig­dia, de di­marts a di­ven­dres, cons­ta d’un en­trant (que po­dreu tri­ar en­tre sis pro­pos­tes), ar­ròs, be­gu­da i postres (15€). El me­nú Cruix (24€) i el Gran Cruix (28€) in­clo­uen, res­pec­ti­va­ment, una de­gus­ta­ció de cinc i set entrants, ar­ròs i unes (o du­es) postres, i són una bo­na ma­ne­ra de des­co­brir les es­pe­ci­a­li­tats de la ca­sa.

CRUIX

●●●● ●

ENTENÇA, 57. BAR­CE­LO­NA. ME­TRO: ROCAFORT (L1). CONVÉ RESERVAR-HI TAULA, AL TEL. 688 973 732. HORARI: OBERT DE DI­MARTS A DIS­SAB­TE. PREU MIT­JÀ: EN­TRE 20 I 35 EU­ROS. • Cruix­res­tau­rant.com

L’equip del Cruix, en­tre­gat a l’in­gre­di­ent es­tre­lla de la se­va cui­na, l’ar­ròs. FOTOS: FLAMINIA PELAZZI

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.