MER­CAT DE MÚ­SI­CA VI­VA DE VIC

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

ho­res, The Sey Sis­ters són les en­car­re­ga­des de mar­car els pri­mers com­pas­sos de la 30a edi­ció del Mer­cat de Mú­si­ca Vi­va de Vic. Aquest trio de veus ca­ta­la­nes d’as­cen­dèn­cia afri­ca­na con­for­mat per les ger­ma­nes Ed­na, Yo­lan­da i Kathy des­co­bri­rà el seu se­gon disc, Ri­se (2018). Ivet­te Na­dal, Eva Fernán­dez, Al­ma Afro­be­at En­sem­ble, Sr. Ca­na­rio, Fal­ci­ots Nin­ja i les ar­gen­ti­nes Pe­rotá Chin­gó, una de les ban­des es­tran­ge­res con­vi­da­des d’en­guany, com­ple­ta­ran la pro­pos­ta de di­me­cres del MMVV.

Una agen­da igual, si no més efer­ves­cent, pre­sen­ta el fes­ti­val per a la jor­na­da de di­jous: cinc noms a subrat­llar amb re­to­la­dor flo­res­cent: Cla­ra Peya, Jo­an Co­lo­mo, Mi­quel Vi­le­lla, Niño de Elc­he i Doc­tor Prats. Aquests úl­tims, nom pro­mi­nent del mes­tis­sat­ge ac­tu­al, han in­clòs el Mer­cat de Mú­si­ca Vi­va dins la gi­ra de pre­sen­ta­ció del seu ter­cer llarg, Ve­nim de lluny (2018).

Cla­ra Peya és una de les ments més fas­ci­nants que ha­gin sor­git a ca­sa nos­tra els dar­rers anys. Allà on con­ver­gei­xen el jazz, el pop i la can­çó d’au­tor menys or­to­do­xa, sem­pre cer­cant no­ves vi­es d’ex­pres­sió, la pi­a­nis­ta bar­ce­lo­ni­na evo­ca les com­po­si­ci­ons de la se­va úl­ti­ma en­tre­ga fo­no­grà­fi­ca, Oce­a­nes (2017).

Jo­an Co­lo­mo és una al­tra de les fi­gu­res ge­ni­al­ment sin­gu­lars del nos­tre eco­sis­te­ma mu­si­cal. Pro­ce­dent de l’es­ce­na hard­co­re punk, ja en so­li­ta­ri la se­va tra­jec­tò­ria va anar evo­lu­ci­o­nant cap a una molt per­so­nal re­lec­tu­ra de les for­mes de la can­çó d’au­tor. En el seu nou disc, L’ofer­ta i la de­man­da (2018), obra que veu la llum aquest mes de setembre, ha vi­rat cap a ter­ri­to­ris del pop més co­mer­ci­al.

Au­tor d’una obra sem­pre a rei­vin­di­car com La lí­nia mà­gi­ca (2017), Mi­quel Vi­le­lla ar­ri­ba a Vic amb la in­ten­ció de des­co­brir les no­ves can­çons que ha es­tat en­re­gis­trant aquests dar­rers me­sos en­tre Bar­ce­lo­na i No­va York, de ben se­gur una col·lec­ció de me­lo­di­es in­die-rock su­per­bes.

Més que el tí­tol d’un disc, An­to­lo­gía del can­te fla­men­co he­te­ro­do­xo (2018) és una de­cla­ra­ció d’in­ten­ci­ons, obra amb què Niño de Elc­he po­sa el gè­ne­re de cap per avall. NOUS CLÀSSICS DEL POP-ROCK El di­ven­dres 14 i el dis­sab­te 15 (úl­ti­ma jor­na­da de con­certs, per­què diu­men­ge l’ac­ti­vi­tat es re­du­eix a xer­ra­des, tro­ba­des i ex­po­si­ci­ons) Vic es ves­ti­rà de ga­la per aco­llir les pro­pos­tes més atrac­ti­ves del car­tell d’en­guany. El di­ven­dres ac­tua Jo­an Mi­quel Oli­ver, nou clàs­sic del pop-rock ca­ta­là, sens dub­te un dels plats forts de la 30a edi­ció del MMVV. El qui va ser can­tant i im­puls cre­a­tius dels fo­na­men­tals An­tò­nia Font es­tre­na Elek­tra (a la ven­da el 21 de setembre), el disc amb què com­ple­ta la tri­lo­gia ini­ci­a­da amb Pe­ga­sus (2015) i At­lan­tis (2017).

Els Amics de les Arts va ser una al­tra de les pro­pos­tes que a co­men­ça­ment de mil·len­ni van sig­ni­fi­car una ale­na­da d’ai­re fresc en el pop-rock ca­ta­là. El de Vic és un dels úl­tims con­certs que te­nen pro­gra­mats abans no s’aco­mi­a­din de la gi­ra del disc Un es­trany po­der ( 2017), el prò­xim no­vem­bre a Bar­ce­lo­na.

Dr. Calyp­so ce­le­brant el seu 30è ani­ver­sa­ri i Gui­lla­mi­no por­tant a es­ce­na Fra Jú­pi­ter ( 2018), el disc que ha en­re­gis­trat en­claus­trat al mo­nes­tir de Po­blet, cul­mi­nen les ci­tes im­per­di­bles de di­ven­dres. PRO­POS­TES DE DIS­SAB­TE

Pau­la Valls, Nyan­dú, Obe­ses, Se­nyor Oca… La llis­ta de con­certs des­ta­cats de dis­sab­te a Vic és ex­ten­sa i per a tots els gus­tos, però pro­ba­ble­ment el més es­pe­rat és Els Ca­tar­res. In­qües­ti­o­na­ble­ment una de les ban­des del 2018, Èric Ver­gés, Jan Ri­e­ra i Ro­ser Cru­ells ex­po­sa­ran Tots els meus prin­ci­pis (2018), el seu re­torn per la por­ta gran des­prés d’una tem­po­ra­da sa­bà­ti­ca.

Pau­la Valls, veu su­per­la­ti­va­ment cor­pre­ne­do­ra, de­bu­ta­va de llarg amb I am (2018), mag­ní­fic exer­ci­ci de soul i R&B. Se­nyor Oca és la gran pro­me­sa del rap i el trap ca­ta­là, tal com el ri­ma­dor bar­ce­lo­ní ha evi­den­ci­at al seu àl­bum de de­but, Cant de pa­gès (2018).

Ju­ga­ran a ca­sa Nyan­dú i Obe­ses. Els pri­mers es­tre­nen el ter­cer ela­pé, obra de power­pop que aga­fa el re­lleu dels molt des­ta­ca­bles L’ori­gen de les ab­sèn­ci­es (2012) i BUM! (2015). Els se­gons, li­de­rats per Ar­nau Tor­de­ra, fa­ran pe­ti­ta la plaça Ma­jor amb el rock èpic que mo­de­la una obra en crei­xe­ment con­ti­nu, cul­mi­na­da avui per Fills de les es­tre­lles (2018). ESTIL: DI­VER­SOS ESTILS. DIVERSES LOCALITZACIONS DE VIC. DEL 12 AL 16 DE SETEMBRE. PREU: SE­GONS EL CONCERT (LA MAJORIA D’ACTUACIONS SÓN GRATUÏTES). 33% DE DTE.

En­tra­das­de­van­guar­dia.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.