En­tre do­nes

La Vanguardia - Què Fem - - C C -

PER SA­BER-NE MÉS

Ele­na Tra­pé va ser una de les afor­tu­na­des a be­ne­fi­ci­ar-se del pro­jec­te Òpe­ra Pri­ma de l’ESCAC per de­bu­tar amb Blog, però el ca­mí per ar­ri­bar a la se­go­na pel·lí­cu­la ha es­tat molt llarg. Se’n va anar a Ber­lín amb una be­ca per se­guir amb el guió el 2011, un any com­pli­cat, ja que la cri­si era pro­fun­da a Espanya. El pro­jec­te va que­dar atu­rat per la man­ca de fi­nan­ça­ment, fins que la pro­duc­to­ra Mar­ta Ra­mí­rez va des­en­ca­llar-lo amb la se­va em­pre­sa, Co­ming So­on Films. Isa­bel Coi­xet, per la se­va ban­da, tam­bé hi fi­gu­ra com a pro­duc­to­ra as­so­ci­a­da. En­tre do­nes es­tà el joc…

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.