L’apre­nen­ta de brui­xa

EL PRI­MER FILM DE L’ESTUDI JAPONÈS D’ANIMACIÓ PONOC ÉS UNA BELLA RONDALLA QUE EVO­CA L’ESPERIT DELS CLÀSSICS DE FANTASIA

La Vanguardia - Què Fem - - C - E. ROS

El pri­mer llarg dels es­tu­dis d’ani­me Ponoc, for­mat per ani­ma­dors pro­vi­nents del mí­tic Stu­dio Ghi­bli, és una bo­na mos­tra del ta­lent d’Hi­ro­ma­sa Yo­ne­bayas­hi, un di­rec­tor que va apren­dre tot el que sap so­bre ci­ne­ma ani­mat tre­ba­llant en films tan des­ta­cats com El vi­at­ge de Chi­ri­ro (2001) i El cas­tell am­bu­lant (2004).

Mary y la flor de la bru­ja és una no­ta­ble mos­tra de les ha­bi­li­tats de Yo­ne­bayas­hi –que ja ha­via po­sat de ma­ni­fest a la rei­vin­di­ca­ble El re­cord de Mar­nie (2014)– per fon­dre la crò­ni­ca cos­tu­mis­ta, el re­lat de fantasia i la cin­ta d’ac­ció. En­ca­ra que es­tà di­ri­gi­da a nens i ado­les­cents, l’aven­tu­ra d’ini­ci­a­ció de la jo­ve Mary en el món de la brui­xe­ria acon­se­gueix –com els bons clàssics de la li­te­ra­tu­ra i el ci­ne­ma in­fan­tils i ju­ve­nils– in­teres­sar pú­blics de to­tes les edats.

Les flors del mal

Adap­tant un re­lat de la pro­lí­fi­ca es­crip­to­ra bri­tà­ni­ca Mary Stewart es­crit a co­men­ça­ment dels anys se­tan­ta, aques­ta cin­ta ens mos­tra la vi­da d’una ado­les­cent que viu amb la se­va ti­e­ta àvia en­mig del camp. Com si fós­sim en un re­lat de Lewis Car­roll, la tro­ba­lla en el bosc d’una flor molt es­pe­ci­al obre la por­ta a un món al­ter­na­tiu.

Vo­lant da­munt un pal d’es­com­bra, la Mary va a pa­rar a una uni­ver­si­tat de mà­gia i brui­xe­ria que sem­bla tre­ta d’una il·lus­tra­ció fu­tu­ris­ta de tocs sur­re­a­lis­tes. La Mary que­da bo­ca­ba­da­da quan des­co­breix que ella ma­tei­xa té uns po­ders mà­gics que des­co­nei­xia. Però ben avi­at se li re­ve­la el can­tó fosc de l’aca­dè­mia i aprèn que –com de­ia l’on­cle de Spi­der­man– un gran po­der com­por­ta sem­pre una gran res­pon­sa­bi­li­tat.

Un film amb vo­ca­ció de clàs­sic

La pel·lí­cu­la mos­tra la trans­for­ma­ció de la Mary, que pas­sa de ser una ado­les­cent des­con­ten­ta amb si ma­tei­xa (i en par­ti­cu­lar amb els seus ca­bells pèl-ro­jos) a una jo­ve de­ci­di­da, capaç d’alli­be­rar el seu veí ado­les­cent i un gra­pat d’ani­mals en­ga­bi­ats de les ur­pes d’uns brui­xots en­tes­tats a ob­te­nir les flors mà­gi­ques a qual­se­vol preu.

Yo­ne­bayas­hi acon­se­gueix cap­ti­var-nos amb un estil d’animació clàs­si­ca, amb un gra­fis­me que ine­vi­ta­ble­ment re­cor­da el mes­tre Hayao Miya­zaki, i que sap treu­re suc de la be­lle­sa dels pai­sat­ges del po­ble en con­trast amb la ima­gi­na­ció des­bor­dant del món dels brui­xots. En de­fi­ni­ti­va, una bella rondalla mo­ral amb to­ta l’aro­ma dels vells re­lats an­gle­sos de fantasia en una ver­sió re­no­va­da, ide­al per veu­re-la en fa­mí­lia.

MARY Y LA FLOR DE LA BRU­JA

●●● ●●

DIR.: HI­RO­MA­SA YO­NE­BAYAS­HI. GÈ­NE­RE: ANIMACIÓ. PAÍS: JAPÓ. ANY: 2017. DUR.: 103 MINUTS.

La Mary s’ini­cia en el món de la brui­xe­ria.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.