+ es­tre­nes

La Vanguardia - Què Fem - - C -

LA MONJA

DIR.: CORIN HARDY. GÈ­NE­RE: TERROR. INT.: TAISSA FARMIGA, DEMIAN BICHIR, BONNIE AARONS, CHARLOTTE HOPE, INGRID BISU, JONAS BLOQUET. PAÍS: ESTATS UNITS. ANY: 2018. DUR.: 96 MINUTS.

En el mo­ment de tan­car aques­tes lí­ni­es en­ca­ra no ens ha es­tat pos­si­ble veu­re aquest film de terror con­ce­but com una me­na de va­ri­a­ció d’estil de la sa­ga Ex­pe­di­en­te War­ren de Ja­mes Wan. El di­rec­tor, Corin Hardy, és ara l’en­car­re­gat d’ex­pli­car-nos una no­va his­tò­ria de pos­ses­si­ons de­mo­ní­a­ques que co­men­ça quan una jo­ve monja de clau­su­ra es lle­va la vi­da en una aba­dia de Ro­ma­nia. Ales­ho­res el Va­ti­cà hi en­via a in­ves­ti­gar un sa­cer­dot de pas­sat tem­pes­tu­ós i una no­ví­cia que es­tà a punt de fer els vots. No cal dir que les ex­pe­ri­èn­ci­es que vi­uen po­sen en risc la se­va vi­da i tam­bé fan tron­to­llar la se­va fe. L’es­tè­ti­ca de la pro­pos­ta ens re­cor­da els films de pos­ses­si­ons de sè­rie B del terror ita­lià i tam­bé els de terror de la pro­duc­to­ra Ham­mer en una ver­sió re­no­va­da.

I LOVE DOGS

●●●● ●

DIR.: KEN MARINO. GÈ­NE­RE: CO­MÈ­DIA. INT.: NINA DOBREV, VANESSA HUDGENS, ADAM PALLY, EVA LONGORIA, ROB CORDDRY, TONE BELL. PAÍS: ESTATS UNITS. ANY: 2018. DUR.: 112 MINUTS.

Una co­mè­dia lleu­ge­ra i ten­dra, ide­al per pas­sar una tar­da d’es­tiu en una sa­la de ci­ne­ma amb ai­re re­fri­ge­rat. I Love Dogs és una sim­pà­ti­ca his­tò­ria coral que se­gueix la vi­da d’uns amos i les se­ves mas­co­tes per la ciu­tat de Los An­ge­les. El to ama­ble, evi­dent­ment, es­tà ben lluny dels re­lats de vi­des en­cre­ua­des de Ro­bert Alt­man. Es trac­ta més avi­at d’un en­tre­te­ni­ment fresc i sen­se pre­ten­si­ons, de fac­tu­ra te­le­vi­si­va, que acon­se­gueix, mal­grat la ir­re­lle­vàn­cia del con­junt, al­guns mo­ments d’in­terès.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.