CAR­MEN Y LOLA

La Vanguardia - Què Fem - - C -

●●● ●●

DIR.: ARANTXA ECHEVARRÍA. GÈ­NE­RE: DRAMA. INT.: ZAIRA ROMERO, ROSY RODRÍGUEZ, MORENO BORJA, RAFAELA LEÓN, CAROLINA YUSTE. PAÍS: ESPANYA. ANY: 2018. DUR.: 103 MINUTS.

Arantxa Echevarría lliu­ra un con­vin­cent exer­ci­ci de do­cu­fic­ció so­bre la re­la­ció amo­ro­sa que neix en­tre du­es jo­ves que per­ta­nyen a la co­mu­ni­tat gi­ta­na. Lola i Car­men són du­es no­ies que tre­ba­llen en un mer­cat am­bu­lant i que desen­vo­lu­pen una com­pli­ci­tat es­pe­ci­al, mal­grat les com­pli­ca­ci­ons que ai­xò els pot com­por­tar. La cà­me­ra des­criu amb ver­sem­blan­ça l’evo­lu­ció d’aques­ta re­la­ció, evi­tant amb in­tel·li­gèn­cia les es­tri­dèn­ci­es i les com­pa­ra­ci­ons amb al­tres films sem­blants com La vi­da d’Adè­le (2013). Al bon re­sul­tat fi­nal hi con­tri­bu­eix la sò­li­da tas­ca de les du­es pro­ta­go­nis­tes, ac­trius no pro­fes­si­o­nals.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.