Re­torn a Ti­mes Squa­re

HBO ES­TRE­NA AQUEST DILLUNS LA SE­GO­NA TEM­PO­RA­DA DE THE DEU­CE, LA SÈ­RIE DE DA­VID SIMON SO­BRE ELS INICIS DE LA IN­DÚS­TRIA DEL POR­NO A LA CIU­TAT DE NO­VA YORK

La Vanguardia - Què Fem - - P P NTAL E - TONI DE LA TORRE

Si The Wi­re va fer ser­vir la in­dús­tria de la dro­ga per ela­bo­rar un re­trat dels me­ca­nis­mes de la ciu­tat mo­der­na (pre­nent com a exem­ple Bal­ti­mo­re), The Deu­ce vol fer el ma­teix amb el com­pàs mo­ral dels seus ciu­ta­dans a tra­vés de la in­dús­tria del por­no. La no­va sè­rie de Da­vid Simon i el guio­nis­ta Ge­or­ge Pe­le­ca­nos és una crò­ni­ca del crei­xe­ment del ne­go­ci au­di­o­vi­su­al del se­xe que pren com a cen­tre de la se­va mi­ra­da les pro­ta­go­nis­tes de les fil­ma­ci­ons: les pros­ti­tu­tes del vol­tant de Ti­mes Squa­re, que, acos­tu­ma­des a in­ter­can­vi­ar se­xe per di­ners, van pro­ta­go­nit­zar aquells pri­mers pro­duc­tes por­no­grà­fics.

Però les se­ves vi­des in­teres­sen tant a la sè­rie com les de to­tes les per­so­nes que les en­vol­ten i for­men part de l’es­truc­tu­ra del por­no com a ne­go­ci. Els pro­xe­ne­tes, la po­li­cia, la mà­fia lo­cal, etc. Una ga­le­ria de per­so­nat­ges que ja ha­vi­en con­ver­tit la zo­na de Ti­mes Squa­re en un mer­cat on sa­tis­fer to­ta me­na de vi­cis. Aquest re­trat fa un pas més

Candy (Mag­gie Gy­llen­ha­al) és una pros­ti­tu­ta que no vol re­la­ci­o­nar-se amb pro­xe­ne­tes. en la se­go­na tem­po­ra­da, ja que la sè­rie sal­ta en el temps cinc anys i es tras­lla­da al 1977, quan el por­no ha pas­sat de ser quel­com mar­gi­nal a es­de­ve­nir un pro­duc­te de gra­ti­fi­ca­ció se­xu­al d’un pú­blic molt gran, un pro­duc­te de mas­ses.

L’edat d’or de la in­dús­tria por­ta els per­so­nat­ges als cims de les se­ves vi­des, que coin­ci­dei­xen amb un perí­o­de de per­mis­si­vi­tat mà­xi­ma des d’un punt de vis­ta po­lí­tic, men­tre aug­men­ta la cor­rup­ció po­li­ci­al. Les ac­trius, al cen­tre

La im­por­tàn­cia que ha ad­qui­rit la por­no­gra­fia por­ta la sè­rie a am­pli­ar el seu fo­cus. Es­de­vé ca­da ve­ga­da més la fo­to­gra­fia d’un mo­ment his­tò­ric on in­ter­ve­nen fe­nò­mens cul­tu­rals com el nai­xe­ment de la mú­si­ca dis­co i el punk. Però The Deu­ce no perd mai de vis­ta les se­ves pro­ta­go­nis­tes. Les pros­ti­tu­tes con­ti­nu­en sent el cor de la sè­rie, que mal­grat que es­de­vin­gui més coral i més com­ple­xa, con­ti­nu­a­rà tro­bant el seu ba­tec en les es­pe­ran­ces, desil·lu­si­ons i frus­tra­ci­ons de per­so­nat­ges com la Candy, la pros­ti­tu­ta in­de­pen­dent, no ex­plo­ta­da per cap pro­xe­ne­ta, que in­ter­pre­ta l’ac­triu Mag­gie Gy­llen­ha­al, que va ser no­mi­na­da als Glo­bus d’Or per la se­va fei­na en la sè­rie. Amb Ja­mes Fran­co

La sè­rie tam­bé se­gueix la tra­jec­tò­ria dels dos per­so­nat­ges que in­ter­pre­ta Ja­mes Fran­co. La par­ti­ci­pa­ció de l’ac­tor es va po­sar en dub­te quan van apa­rèi­xer diverses do­nes acu­sant-lo de con­duc­tes se­xu­als in­a­de­qua­des a prin­ci­pi del 2018. Du­es ho van fer a tra­vés de les xar­xes so­ci­als, i un ar­ti­cle a Los An­ge­les Ti­mes va apor­tar cinc tes­ti­mo­nis més. L’ad­vo­cat de l’ac­tor va ne­gar que les acu­sa­ci­ons fos­sin cer­tes i Da­vid Simon i HBO van de­fen­sar la se­va pro­fes­si­o­na­li­tat i que no hi ha­via ha­gut cap in­ci­dent al ro­dat­ge de The Deu­ce.

El fet que al­tres ca­sos si­mi­lars ha­gues­sin aca­bat amb aco­mi­a­da­ments i con­trac­tes res­cin­dits va fer pen­sar que es can­cel·la­ria la sè­rie, ja que di­fí­cil­ment es po­dia ti­rar en­da­vant sen­se els per­so­nat­ges dels ger­mans Mar­ti­no. Però HBO va con­ti­nu­ar en­da­vant amb The Deu­ce. La sè­rie té un se­gui­ment mi­no­ri­ta­ri, però apor­ta pres­ti­gi al ca­nal, par­ti­cu­lar­ment a tra­vés del nom de Da­vid Simon. La se­go­na tem­po­ra­da s’es­tre­na diu­men­ge als Estats Units i dilluns a ca­sa nos­tra, a HBO Es­paña.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.