La festa con­ti­nua amb ells

La Vanguardia - Què Fem - - MM SA - ORIOL RODRÍGUEZ

Un diu­men­ge més i, fins que s’aca­bi l’es­tiu, Bar­ce­lo­na tor­na a ba­llar al rit­me de la mi­llor elec­trò­ni­ca grà­ci­es al Brunch in the Park. Aques­ta setmana Mid­land, The Black Ma­don­na, Andy But­ler d’Her­cu­les & Li­ve Af­fair i, en­cap­ça­lant el car­tell, el DJ i pro­duc­tor ca­na­denc Ti­ga, re­ca­len als Jar­dins de Jo­an Bros­sa de Mont­ju­ïc, en con­cret de­mà pas­sat.

Va ser el 2001 quan Ti­ga va pas­sar per pri­me­ra ve­ga­da per l’estudi de gra­va­ció. Amb la col·la­bo­ra­ció del pro­duc­tor Zynt­he­rius, va en­re­gis­trar una ver­sió de Sun­glas­ses at Night, l’èxit vui­tan­ter del can­tant ca­na­denc Co­rey Hart. El tema va re­ben­tar les llis­tes de mig món, es­pe­ci­al­ment a la Gran Bre­ta­nya, on es va con­ver­tir en un dels him­nes de la tem­po­ra­da a les pis­tes de ball.

A par­tir d’aquell mo­ment, el DJ i pro­duc­tor es­de­vin­dria un dels noms més sol·li­ci­tats a les ca­bi­nes més ex­qui­si­des i els fes­ti­vals més con­cor­re­guts d’ar­reu. Pres­ti­gi que Ti­ga fa­ria créi­xer amb els seus àl­bums Se­xor (2006), Ci­ao! (2009) i No Fan­tasy Re­qui­red (2016), tre­balls em­pel­tats dels rit­mes del hou­se, el UK ga­ra­ge i el hip-hop; i les se­ves efer­ves­cents re­mes­cles de crea- ci­ons de com­panys de gre­mi com The Xx, LCD Soundsys­tem, The Kills, Ca­ba­ret Vol­tai­re, Scis­sor Sis­ters, Pe­ac­hes, Moby, De­pec­he Mo­de, Jus­ti­ce i Fri­endly Fi­res, en­tre d’al­tres. Ti­ga és el prin­ci­pal ac­tiu del car­tell que pre­sen­ta el Brunch in the Park per a aquest diu­men­ge, però no és l’únic ar­tis­ta d’in­terès que es dei­xa­rà veu­re pels Jar­dins de Jo­an Bros­sa de Mont­ju­ïc. Una jor­na­da on, en­tre d’al­tres, tam­bé ocu­pa­ran la ca­bi­na The Black Ma­don­na, Andy But­ler d’Her­cu­les & Li­ve Af­fair i Mid­land.

Sub­til, re­fi­nat, sem­pre sor­pre­nent i fins i tot es­tri­dent, ai­xí res­so­na la pro­pos­ta de Mid­land, DJ bri­tà­nic que té en el tech­no, el hou­se i les for­mes més pri­me­ren­ques del UK dubs­tep les se­ves ar­mes de se­duc­ció mas­si­va. La nord-ame­ri­ca­na The Black Ma­don­na, DJ ex­tra­or­di­nà­ria, re­si­dent del mí­tic Smart Bar de Chi­ca­go, s’ha con­so­li­dat en­tre els noms de més pres­ti­gi de l’elec­trò­ni­ca. Si no ba­lles al com­pàs del seu set de hou­se i dis­co de tall clàs­sic és que has per­dut l’àni­ma.

For­ça cre­a­ti­va cen­tri­fu­ga­do­ra dels sem­pre ne­ces­sa­ris Her­cu­les & Love Af­fair, Andy But­ler tam­bé és un DJ sublim. Les se­ves ses­si­ons, una al­tra de les pro­pos­tes im­per­di­bles del Brunch in the Park per a aquest diu­men­ge, són una in­vi­ta­ció sen­se con­di­ci­ons a l’he­do­nis­me.

BRUNCH IN THE PARK

ESTIL: ELEC­TRÒ­NI­CA. JAR­DINS DE JO­AN BROS­SA. METRO: ESPANYA (L1, L3). DIU­MEN­GE 9, A LES 13H. PREU: 25€.

• Bar­ce­lo­na.brunch-in.com L’MC te­xà com­bi­na les for­mes clàs­si­ques del hip-hop amb prés­tecs de country, blu­es i sout­hern rock. SIDECAR. PLAÇA REIAL, 7. HO­RA: 21H. PREU: 8,40€ ANTICIPADA, 10€ A TAQUILLA. • Sidecar.es

Diu­men­ge, 9

TAMI NEILSON Country

He­re­va de grans da­mes del gè­ne­re, Neilson és una de les veus més ex­ci­tants del country, tal com ha de­mos­trat amb Sas­sa­frass! (2018). ROCKSOUND. ALMOGÀVERS, 116. HO­RA: 21H. PREU: 12€ ANTICIPADA, 15€ A TAQUILLA. • En­tra­di­um.com

Dilluns, 10

PE­ROTÁ CHIN­GÓ In­die-folk

Des d’Ar­gen­ti­na ar­ri­ben Lola Aguir­re i Ju­lia Or­tiz per do­nar a conèi­xer la se­va aven­tu­ra d’in­die-folk en­ci­sa­dor. APOLO. NOU DE LA RAMBLA, 113. HO­RA: 21H. PREU: 18€ ANTICIPADA, 20€ A TAQUILLA. • En­tra­di­um.com

Di­me­cres, 12

OMER KLEIN TRIO Jazz

Se­gons els se­gui­dors, un ar­tis­ta dels més fas­ci­nants sor­gits mai d’Is­ra­el. Sle­epwalkers (2017) és el dar­rer disc d’aquest vir­tu­ós del pi­a­no jaz­zís­tic. JAMBOREE. PL. REIAL, 17. HO­RA: 20 I 22H. PREU: 13€ ANTICIPADA, 15€ A TAQUILLA. • Pro­ticke­ting.com

ONDA VAGA In­die-rock

Ban­da il·lus­tre del rock al­ter­na­tiu a l’Amè­ri­ca Lla­ti­na. Els ar­gen­tins sur­ten de gi­ra per ce­le­brar el seu 10è ani­ver­sa­ri. APOLO. NOU DE LA RAMBLA, 113. HO­RA: 20.30H. PREU: 18€ ANTICIPADA, 23€ A TAQUILLA. • We­gow.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.