Aques­ta del di­buix soc jo sor­tint de l’ar­ma­ri

ONYRIC I DA­NI­EL AN­GLÈS TRANSFORMEN EL TEATRE CON­DAL EN LA CA­SA DELS MUSICALS I PRESENTEN LA SENSACIONAL FUN HO­ME

La Vanguardia - Què Fem - - T TE TRE - RAMON OLI­VER

Ma­ri­o­na Cas­ti­llo (cen­tre) és l’Ali­son adul­ta d’aques­ta fa­mí­lia. Si es­teu molt al dia de tot el que pas­sa en el món de la no­vel·la grà­fi­ca, no cal ni que us di­gui qui és Ali­son Bech­del: la pu­bli­ca­ció l’any 2006 de Fun Ho­me, l’obra en què pre­sen­ta­va la se­va au­to­bi­o­gra­fia en for­ma de di­bui­xa­da tra­gi­co­mè­dia fa­mi­li­ar, va fer d’ella una au­to­ra acla­ma­da per crí­ti­ca i pú­blic i un ídol del col·lec­tiu LGBT.

I si se­guiu amb in­terès les no­ve­tats que es pro­du­ei­xen en el teatre mu­si­cal an­glo­sa­xó, ja sa­beu tam­bé que d’aque­lla no­vel·la grà­fi­ca n’ha sor­tit un dels es­pec­ta­cles més pre­mi­ats i no­ta­bles d’aquests dar­rers anys, una obra mes­tra del gè­ne­re que el 2015 es va em­por­tar cinc pre­mis Tony. I que aquest ma­teix es­tiu ha tri­om­fat de tal ma­ne­ra (i tan me­res­cu­da: es trac­ta d’un mun­tat­ge fan­tàs­tic en el qual el di­rec­tor Sam Gold fins i tot mi­llo­ra allò que ha­via fet a Bro­adway) a l’es­ce­na­ri del teatre Young Vic de Lon­dres, que ja es pre- pa­ra el seu rà­pid re­torn a un teatre del West End.

Mú­si­ca al teatre

Ai­xí doncs, no es po­dia ha­ver fet una tria mi­llor ni en un mo­ment més opor­tú a l’ho­ra de do­nar el tret de sor­ti­da del pro­jec­te Onyric, grà­ci­es al qual –i so­ta la di­rec­ció ar­tís­ti­ca de Da­ni­el An­glès– el Con­dal es con­ver­ti­rà al llarg dels prò­xims sis me­sos en la llar bar­ce­lo­ni­na per de­fi­ni­ció del teatre mu­si­cal, amb una programació en què te­nen ca­bu­da des d’un ci­cle en què els pro­ta­go­nis­tes d’aquest es­pec­ta­cle ofe­ri­ran set con­certs in­di­vi­du­a­lit­zats

FUN HO­ME

fins a la pre­sèn­cia de grans fi­gu­res in­ter­na­ci­o­nals com ara Kerry Ellys, tot pas­sant per la pos­si­bi­li­tat de fer una es­ca­pa­da a Bro­adway en com­pa­nyia del ma­teix An­glès.

Els ca­dà­vers des­co­ne­guts

Tor­nem a la llar on va créi­xer aques­ta Ali­son que se’ns pre­sen­ta a l’es­ce­na­ri en tres ver­si­ons: la in­fan­til, la ju­ve­nil aca­ba­da de sor­tir de l’ado­les­cèn­cia i l’adul­ta. És pre­ci­sa­ment aques­ta úl­ti­ma la que exer­ceix d’am­fi­tri­o­na dels pro­pis re­cords i in­ten­ta ex­treu­re’n l’en­tre­llat que aca­bi de do­nar sen­tit tant a la se­va com­ple­xa re­la­ció amb un pa­re ple de se­crets tor­ba­dors, com als si­len­cis de la ma­re.

Tot, so­ta el sos­tre d’una fun ho­me amb as­pec­te de no­ble i vell ca­sa­lot un xic vic­to­rià i ple d’an­ti­gui­tats que cal no con­fon­dre amb la ca­sa di­ver­ti­da que ens sug­ge­reix el tí­tol, per­què aquest és tam­bé el nom am­bi­gu amb què són cone­gu­des als Estats Units les fu­ne­rà­ri­es on viu la gent que re­gen­ta el ma­teix ne­go­ci: si heu vist l’es­plèn­di­da sè­rie

A dos me­tros ba­jo ti­er­ra, ja m’en­te­neu. Es­clar que tam­bé en­tre morts i ar­ma­ris mas­sa tan­cats hi pot ha­ver mo­ments de di­ver­sió: la molt no­ta­ble par­ti­tu­ra de Je­a­ni­ne Te­so­ri bus­ca pre­ci­sa­ment que la mú­si­ca pun­tuï de ma­ne­ra acu­ra­da l’at­mos­fe­ra emo­ci­o­nal de ca­da es­ce­na. MÚ­SI­CA: JE­A­NI­NE TE­SO­RI. LLIBRET I LLETRES: LISA KRON. A PAR­TIR DE LA NO­VEL·LA GRÀ­FI­CA D’ALI­SON BECH­DEL. DIR. ESCÈNICA: DA­NI­EL AN­GLÈS. DIR. MU­SI­CAL: MI­QUEL TEJADA. INT.: MA­RI­O­NA CAS­TI­LLO, DA­NI­EL AN­GLÈS, PILAR CAPELLADES, CLA­RA SOLÉ, LARA KATE ALBERTOS/NOA FLORES/MA­RI­O­NA LLEONART. LLOC: TEATRE CON­DAL. AVINGUDA DEL PARAL·LEL, 91. METRO: PO­BLE SEC (L3). TEL: 934 423 132. DATA: DEL 13/9 AL 4/11. HORARI: DE DC. A DV., 20H; DS., 18 I 20.30H; DG., 18.30H. PREU: DE 40,50 A 69,50€ (PRÈVIES FINS AL 19/9: DE 27 A 34,50€). Te­a­tre­con­dal.cat

FOTO: À. CASANOVAS

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.