L’es­ce­na cre­a­ti­va és al car­rer

FIRATÀRREGA 2018 COMPTARÀ AMB 50 ES­PEC­TA­CLES PRO­VI­NENTS DE 8 PAÏSOS, ON HI DESTAQUEN 30 ES­TRE­NES

La Vanguardia - Què Fem - - T TE TRE -

La no­va edi­ció de FiraTàrrega, que tin­drà lloc del 6 al 9 de setembre, cul­mi­na el tri­en­ni que ha rei­vin­di­cat els ac­tius de les arts de car­rer i que va co­men­çar el 2016 amb la in­ter­cul­tu­ra­li­tat, se­guint amb la par­ti­ci­pa­ció de la pas­sa­da edi­ció i que tan­ca­rà aquest 2018 amb la mi­ra­da po­sa­da a l’es­pai pú­blic. En­guany FiraTàrrega pre­sen­ta 50 pe­ces es­cè­ni­ques, pro­vi­nents de 8 països, on hi destaquen 30 es­tre­nes. El con­junt de la programació ofe­reix un car­tell ric en for­mats, gè­ne­res i estils: una ofer­ta per a tot ti­pus de pú­blics i edats, on hi ha un 52% de com­pa­nyi­es ca­ta­la­nes, un 18% de la res­ta de l’Es­tat es­pa­nyol i un 30% d’in­ter­na­ci­o­nals. Un to­tal de 50 pro­pos­tes, que tin­dran lloc en di­ver­sos espais pú­blics i sa­les de la ciu­tat de Tàr­re­ga. En aques­ta edi­ció, FiraTàrrega acom­pa­nya 12 pro­duc­ci­ons amb el seu Pro­gra­ma de Su­port a la Cre­a­ció.

En­ten­dre el nos­tre pre­sent

Re­lle­gir l’es­pai pú­blic, ac­tu­a­lit­zar la mi­ra­da, en­ten­dre i ce­le­brar el car­rer. Aques­ta ha es­tat la in­ten­ció de la Fi­ra des de sem­pre. A par­tir de la programació de car­rer d’aquest any es mi­ra al pas­sat per en­ten­dre el pre­sent, i al pre­sent per en­ca­rar el fu­tur. La del 2018 se- rà una edi­ció que no es­ca­pa­rà d’aquest com­pro­mís amb la re­a­li­tat, ja que mol­tes de les pro­pos­tes que s’hi presenten par­tei­xen d’una mi­ra­da crí­ti­ca al pre­sent, als va­lors col·lec­tius i als es­de­ve­ni­ments que con­di­ci­o­nen el fu­tur de la so­ci­e­tat.

En­guany FiraTàrrega vol re­tre ho­me­nat­ge als clàssics con­tem­po­ra­nis i al co­di te­a­tral a l’es­pai pú­blic. Una tra­di­ció ava­la­da per la pre­sèn­cia de grans noms na­ci­o­nals i in­ter­na­ci­o­nals. N’és un exem­ple la com­pa­nyia Ad­hok, que es­tre­na­rà a l’Es­tat es­pa­nyol la se­va tri­lo­gia d’es­pec­ta­cles que re­fle­xi­o­nen so­bre la jo­ven­tut i la ve­lle­sa. La Com­pag­nie Lu­ca­mo- ros que inau­gu­ra­rà la Fi­ra amb La Tor­tue de Gau­guin, una pro­duc­ció ar­tís­ti­ca mul­ti­dis­ci­pli­nà­ria de car­rer que mos­tra el pro­cés d’ela­bo­ra­ció d’una obra grà­ci­es a una dra­ma­túr­gia que té lloc en una es­truc­tu­ra ver­ti­cal de 9 me­tres, amb sis pin­tors, una ac­triu i mú­si­ca en di­rec­te. Un po­líp­tic de me­tall, un re­tau­le con­tem­po­ra­ni que rei­vin­di­ca la mà­gia de la con­di­ció efí­me­ra de l’art. A més, en­tre el gruix de pro­pos­tes d’aquest any destaquen noms com Com­pany Cha­me­le­on, Com­pa­nyia de Circ “eia”, Di­a­na Co­ca, Hui Ba­sa, Hu­man­ho­od, La Lau­ra Pal­mer, Les Im­pu­xi­bles, Jo­an Ca­ta­là, No­fit Sta­te Cir­cus, Mu­mu­sic Cir­cus, Pen­di­en­te Te­a­tro, Proyec­to Cor­reo, Si­le­re, Te­atr KTO, Te­a­tro do Mar, Te­a­tro Lí­nea de Som­bra o Xes­ca Sal­và.

D’al­tra ban­da, FiraTàrrega con­ti­nua la col·la­bo­ra­ció amb la Mos­tra d’Igua­la­da - Fi­ra de Teatre In­fan­til i Ju­ve­nil i l’As­so­ci­a­ció de Teatre per a tots els pú­blics per ofe­rir un pro­gra­ma d’in­ter­na­ci­o­na­lit­za­ció d’es­pec­ta­cles fa­mi­li­ars ca­ta­lans que re­no­ven el pa­ra­dig­ma de les arts es­cè­ni­ques per a ne­nes i nens en ba­se a la qua­li­tat, la in­no­va­ció, la plu­ra­li­tat te­mà­ti­ca i els nous for­mats. Més in­for­ma­ció:

Fi­ra­tar­re­ga.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.