Agen­da

La Vanguardia - Què Fem - - A ARTS -

UNA BIENNAL HIS­TÒ­RI­CA Cre­a­da el 1977 a Sant Cu­gat del Va­llès dins el marc del Con­grés de Cul­tu­ra Ca­ta­la­na, la Biennal d’Art Con­tem­po­ra­ni Ca­ta­là és la més an­ti­ga de l’Es­tat es­pa­nyol. En­fo­ca­da a po­ten­ci­ar la tra­jec­tò­ria pro­fes­si­o­nal d’ar­tis­tes emer­gents, en la se­va XXI edi­ció pre­sen­ta les obres d’on­ze cre­a­dors re­si­dents a Catalunya, com Gui­llem Ar­quer, Ma­ri­o­na Be­ren­guer, Adrià Ga­me­ro, Ire­ne Bou, Jo­an Pa­llé i An­na Pas­có. Els tro­ba­reu al Cen­tre d’Art Ma­ris­tany de Sant Cu­gat del Va­llès.

C/ D’ÀNGEL GUIMERÀ, 2. SANT CU­GAT DEL VA­LLÈS. DEL 6/9 AL 4/10. DE DL. A DV., DE 10 A 13.30H I DE 17 A 21H; DS., D’11 A 14H I DE 17 A 20.30H. PREU: GRATUÏT.

• Cen­tres­cul­tu­rals.sant­cu­gat.cat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.