CAS­TELL DE MONTCLAR

La Vanguardia - Què Fem - - C C STELLS -

ESCAPE CASTLE ADVENTURE. DE DI­VEN­DRES A DIU­MEN­GE. CONSULTEU ELS HORARIS. TEL.: 973 400 265.

• Es­ca­pe­cast­le­ad­ven­tu­re.com

Els nos­tres castells

Ca­da pri­mer di­ven­dres de mes,

i la

Fun­da­ció Castells Cul­tu­rals de Catalunya

us con­vi­den a conèi­xer, per mitjà de les pla­nes del els castells ca­ta­lans més atrac­tius. Aques­ta sec­ció, que hem ano­me­nat Els nos­tres castells, es pro­po­sa do­nar a conèi­xer la his­tò­ria d’aques­tes for­ti­fi­ca­ci­ons, els per­so­nat­ges que les van ha­bi­tar, les guer­res de què van ser tes­ti­mo­nis, les ac­ti­vi­tats que s’hi ce­le­bren, quan s’hi po­den fer vi­si­tes guia­des… I tam­bé tro­ba­reu en aques­tes pla­nes in­for­ma­ció pràc­ti­ca, com ara restaurants i ho­tels de la zo­na, per apro­fi­tar al mà­xim la vi­si­ta i con­ver­tir-la en una es­ca­pa­da de cap de setmana, ide­al per als amants de la his­tò­ria i la na­tu­ra. Prò­xim lliu­ra­ment: 5 d’octubre.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.