Di­es plens de con­tes

LA SETMANA DEL LLIBRE EN CA­TA­LÀ ACOS­TA LA LECTURA ALS PE­TITS

La Vanguardia - Què Fem - - NN S - L.B.

Del 7 al 16 de setembre, da­vant de la ca­te­dral de Bar­ce­lo­na, hi ha un munt d’ac­ti­vi­tats per a pe­tits lec­tors. Se ce­le­bra la 36a Setmana del Llibre en Ca­ta­là, amb mol­tes no­ve­tats per a to­ta la fa­mí­lia i pro­pos­tes per acos­tar la lectura als més me­nuts. Avui ma­teix ja hi ha con­ta­con­tes i un es­pec­ta­cle fa­mi­li­ar amb Mon Mas, L’illa d’en Llu­ís. A més, po­dreu des­co­brir nous tí­tols a la pe­ti­ta lli­bre­ria que hi ha instal·la­da als peus de la ca­te­dral i on des­co­bri­reu no­ves his­tò­ri­es i au­tors.

La Setmana del Llibre en Ca­ta­là és una mag­ní­fi­ca oca­sió per cre­ar nous lec­tors. Per ai­xò, du­rant to­ta la du­ra­da de la fi­ra es fan dese­nes d’ac­ti­vi­tats adre­ça­des als nens i ne­nes, en un es­ce­na­ri es­pe­ci­al per a ells. Hi tro­ba­reu els vos­tres au­tors pre­fe­rits, que ex­pli­ca­ran les his­tò­ri­es que han in­ven­tat re­cent­ment, i a les ca­se­tes de les lli­bre­ri­es molts sig­na­ran els vos­tres lli­bres més es­ti­mats.

El dis­sab­te, du­rant tot el ma­tí, hi hau­rà animació amb en Gè­nius i la Va­len­ti­na, els con­ta­con­tes de Gi­na Clo­tet i Ma­ria Gi­rón i l’es­pec­ta­cle fa­mi­li­ar Bon dia! Po­e­mes de bon ma­tí. A més, du­rant la Setmana tam­bé po­deu par­ti­ci­par en ta­llers d’il·lus­tra­ció, gim­ca­nes li­te­rà­ri­es i mol­tes al­tres ac­ti­vi­tats.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.