El mi­llor oci en fa­mí­lia

La Vanguardia - Què Fem - - E ESCAPADES -

PER SA­BER-NE MÉS

La pre­fe­rèn­cia del nou cli­ent cam­pis­ta per la co­mo­di­tat i una ofer­ta àm­plia de ser­veis ha es­tat l’im­puls per a les am­pli­a­ci­ons del càm­ping des de la se­va cre­a­ció. I l’Aqua­park Las Du­nas n’és el re­sul­tat més es­pec­ta­cu­lar: 5.000 me­tres qua­drats de parc aquà­tic amb du­es pis­ci­nes (una de les quals pen­sa­da per als més pe­tits), so­là­ri­um per gau­dir del sol i al­guns ele­ments de spa. Sen­se obli­dar els cinc to­bo­gans: dos de llargs, dos de mit­jans i un d’am­ple per­què to­ta la fa­mí­lia pu­gui llan­çar-s’hi con­jun­ta­ment. En re­sum, una instal·la­ció per­fec­ta per gau­dir de l’oci fa­mi­li­ar. èn­cia en el con­sum, amb la idea de re­for­çar la sos­te­ni­bi­li­tat del sec­tor i el seu rol en la pro­tec­ció del pai­sat­ge de la Costa Bra­va.

En de­fi­ni­ti­va, un càm­ping que com­bi­na pas­sat i fu­tur per con­ser­var la se­va tra­di­ció i al­ho­ra adap­tar la se­va ofer­ta als nous temps.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.