Es­pec­ta­cles per a tots els gus­tos

La Vanguardia - Què Fem - - POR­TA­DA -

Si sou més de circ, dan­sa i te­a­tre de car­rer, co­men­ceu a es­tu­di­ar- vos bé el re­cor­re­gut i els ho­ra­ris, per­què el fes­ti­val Mer­cè Arts de Car­rer us ofe­reix un ex­ten­sís­sim pro­gra­ma d’es­pec­ta­cles –330 fun­ci­ons en to­tal– en set es­pais de la ciu­tat. Tot i que el gruix de la pro­gra­ma­ció es desen­vo­lu­pa­rà al Parc de la Ciu­ta­de­lla i al pas­seig de Llu­ís Com­panys, el cas­tell de Mont­ju­ïc tam­bé us tras­lla­da­rà a l’uni­vers cir­cen­se amb acrò­ba­tes i clowns; al Parc de la Tri­ni­tat po­dreu prac­ti­car esports i dan­ses ur­ba­nes; a l’An­ti­ga Fà­bri­ca Es­tre­lla Damm, a més d’es­pec­ta­cles, tro­ba­reu atrac­ci­ons de fi­ra an­ti­gues, i el Pa­la­uet Al­bé­niz aco­lli­rà les dan­ses dels es­barts. Si te­niu ga­na, ho po­dreu so­lu­ci­o­nar fà­cil­ment en al­guns dels fo­od-trucks més gur­mets. Però si pre­fe­riu fer un píc­nic, no­més cal que us acos­teu a la lle­ra del riu Be­sòs, un em­pla­ça­ment que en­guany se su­ma al fes­ti­val, on tam­bé gau­di­reu d’es­pec­ta­cles fa­mi­li­ars.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.