La pro­fes­so­ra fri­qui

La Vanguardia - Què Fem - - C C - EN­RIC ROS

Al director fran­cès Ser­ge Bo­zon li agra­da ju­gar a des­mun­tar les ex­pec­ta­ti­ves dels es­pec­ta­dors. Ma­da­me Hy­de és un exem­ple per­fec­te d’aques­ta vo­lun­tat ico­no­clas­ta: una adap­ta­ció li­bèr­ri­ma de L’es­trany cas del Dr. Jekyll i el se­nyor Hy­de que co­men­ça com una co­mè­dia de l’ab­surd i aca­ba com un drama so­ci­al, i que in­clou ob­ser­va­ci­ons pu­nyents de l’edu­ca­ció a les es­co­les i els rols de gè­ne­re.

Bo­zon ex­pli­ca que la idea va sor­gir de la se­va co­guio­nis­ta ha­bi­tu­al, Axe­lle Ro­pert, que li va sug­ge­rir tras­lla­dar l’ar­gu­ment de l’obra de Robert Lo­uis Ste­ven­son a un subur­bi ano­me­nat la Ci­té des 2000 (en re­fe­rèn­cia a la Ci­té des 4000 que hi ha als afo­res de Pa­rís, una aglo­me­ra­ció ur­ba­na cons­tru­ï­da als anys sei­xan­ta per do­nar ca­bu­da als emi­grants afri­cans i la clas­se tre­ba­lla­do­ra més des­fa­vo­ri­da). La pro­ta­go- nis­ta és una ex­cel·lent Isa­be­lle Hup­pert, que treu suc a unes ha­bi­li­tats cò­mi­ques so­vint poc apro­fi­ta­des in­ter­pre­tant Ma­da­me Gé­quil, una pro­fes­so­ra que en­se­nya fí­si­ca en un ins­ti­tut pú­blic. Gé­quil és una in­a­dap­ta­da que ca­da dia és ri­di­cu­lit­za­da per uns alum­nes que no te­nen cap in­terès en les se­ves ex­pli­ca­ci­ons. A més, la car­re­ra de la pro­fes­so­ra pen­ja d’un fil: du­rant tot el film es­ta­rà pendent de la vi­si­ta d’un ins­pec­tor edu­ca­tiu, com li ani­rà re­cor­dant el director de l’ins­ti­tut, un fan­tot­xe amant dels dis­cur­sos buits i l’au­to­bom­bo que Ro­main Du­ris con­ver­teix en una ca­ri­ca­tu­ra bri­llant.

A ca­sa l’es­pe­ra el seu ma­rit ( Jo­sé García), un ho­me que ha dei­xat de tre­ba­llar per de­di­car-se a cui­nar uns plats ela­bo­rats que no són gai­re va­lo­rats; un per­so­nat­ge fet a mi­da de l’hu­mor en­tre­ma­li­at de Bo­zon. De fet, a l’an­te­ri­or Tip Top (2013), el director ja ha­via mos­trat in­terès per cap­gi­rar les con­ven­ci­ons del pa­tri­ar­cat. En aquell film, Hup­pert i San­dri­ne Ki­ber­lain in­ter­pre­ta­ven du­es in­ves­ti­ga­do­res de la po­li­cia que, en l’àm­bit pri­vat, man­te­ni­en po­si­ci­ons de do­mi­ni (fins i tot fent ser­vir la vi­o­lèn­cia) so­bre els ho­mes.

La do­na elèc­tri­ca

Quan un ac­ci­dent al seu la­bo­ra­to­ri d’elec­tri­ci­tat con­ver­teix Gé­quil en una me­na de pre­sèn­cia in­can­des­cent, que sem­bla sor­ti­da d’un film de ci­èn­cia-fic­ció pulp, co­men­ça tam­bé la se­va trans­for­ma­ció in­te­ri­or. La pro­fes­so­ra re­pri­mi­da mos­tra una fer­me­sa in­es­pe­ra­da (tam­bé un ves­sant psi­cò­pa­ta en les sor­ti­des noc­tur­nes) i, en poc temps, s’aca­ba con­ver­tint en un re­fe­rent per a Ma­lik ( Ad­da Se­na­ni), un alum­ne pro­ble­mà­tic i dis­ca­pa­ci­tat d’ori­gen àrab que, amb la ver­sió Hy­de de Gé­quil, aprèn a gau­dir del co­nei­xe­ment ci­en­tí­fic. La pro­fes­so­ra en­se­nya al noi que “per re­sol­dre un pro­ble­ma, t’has de des­vi­ar una mi­ca”. Jus­ta­ment ai­xò és el que fa el film, que abor­da te­mes com la in­te­gra­ció so­ci­al o la so­li­tud con­tem­po­rà­nia per mit­jà de la far­sa i el post­hu­mor.

Ma­da­me Hy­de no ocul­ta la con­di­ció d’exer­ci­ci d’es­til. Aques­ta mos­tra in­sò­li­ta de ci­ne­ma d’au­tor de sè­rie B és, en cer­ta ma­ne­ra, una pa­rò­dia dels films edu­ca­tius fran­ce­sos a l’es­til de La clas­se (2008) i una re­es­crip­tu­ra ago­sa­ra­da del te­ma del do­ble, que com­bi­na la in­tros­pec­ció hup­per­ti­a­na de

La pi­a­nis­ta (2001) amb el de­li­ri d’El pro­fes­sor gui­llat (1963).

MA­DA­ME HY­DE

www ww

DIR.: SER­GE BO­ZON. GÈ­NE­RE: DRAMA. INT.: ISA­BE­LLE HUP­PERT, RO­MAIN DU­RIS, JO­SÉ GARCÍA, AD­DA SE­NA­NI, PI­ER­RE LÉ­ON. PA­ÍS: FRAN­ÇA. ANY: 2017. DUR.: 95 MI­NUTS. wwwww

DIR.: ROBERT SCHWENTKE. GÈ­NE­RE: DRAMA BÈL·LIC. INT.: MAX HU­BAC­HER, MI­LAN PESC­HEL. PA­ÍS: ALE­MA­NYA. ANY: 2017. DUR.: 118 MI­NUTS. Des­prés d’ha­ver aga­fat experiència a Hollywo­od, Robert Schwentke tor­na a Ale­ma­nya per di­ri­gir aquest po­de­rós drama bèl·lic am­bi­en­tat a les aca­ba­lles de la Se­go­na Guer­ra Mun­di­al, que nar­ra com un jo­ve per­se­guit pels ca­ça­dors de de­ser­tors ro­ba un uni­for­me na­zi i co­men­ça a ac­tu­ar com un alt càr­rec en una mis­sió se­cre­ta en­car­re­ga­da pel ma­teix Füh­rer. L’uni­for­me im­pli­ca tam­bé una trans­for­ma­ció in­te­ri­or que l’ar­ros­se­ga­rà cap a l’in­fern mo­ral. Amb una po­sa­da en es­ce­na vi­go­ro­sa en un es­pec­ta­cu­lar blanc i ne­gre, el film és una cin­ta de guer­ra sò­li­da amb vo­ca­ció de ron­da­lla mo­ral.

EL ESCÁN­DA­LO TED KEN­NEDY

wwwww

DIR.: JOHN CUR­RAN. GÈ­NE­RE: DRAMA. INT.: JA­SON CLARKE, KA­TE MA­RA. PA­ÍS: ES­TATS UNITS. ANY: 2017. DUR.: 107 MI­NUTS.

Aquest film in­da­ga en un dels epi­so­dis ne­gres de la crò­ni­ca dels Ken­nedy: el gir que van fer la vi­da i la car­re­ra de Ted Ken­nedy des­prés de l’ac­ci­dent au­to­mo­bi­lís­tic en què va per­dre la vi­da la se­va se­cre­tà­ria. Els fets his­tò­rics (plens d’om­bres, tal com és ha­bi­tu­al en aques­ta fa­mí­lia) són el punt de par­ti­da per a un ab­sor­bent es­tu­di de per­so­nat­ges que evi­ta el ma­ni­que­is­me en fa­vor de la in­da­ga­ció psi­co­lò­gi­ca. El pro­ta­go­nis­ta, Ja­son Clarke, és una

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.