Es diu Gus, el corb Gus

La Vanguardia - Què Fem - - T TE TR -

El cas és que aquest cop –cons­ti­tu­eix el pri­mer lliu­ra­ment del que ha d’aca­bar sent un díp­tic amb el tí­tol de Fa­lai­se– la Ca­mi­lle i en Blaï han dei­xat de ban­da car­pes i en­ve­lats per tal de pre­sen­tar-se en un es­ce­na­ri ra­bi­o­sa­ment blanc: tal com ex­pli­ca la ma­tei­xa com­pa­nyia, quan ho treus tot, aquest és el co­lor que que­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.