La Pi­o­ne­ra ce­le­bra la Mer­cè

LA MÚ­SI­CA TAM­BÉ SO­NA AL MER­CAT D’AR­TE­SANS I EMPRENEDORS DEL PO­BLE­NOU

La Vanguardia - Què Fem - - OC BA CELO A -

Ja co­nei­xeu La Pi­o­ne­ra, un es­pai al bar­ri del Po­ble­nou nas­cut amb la vo­lun­tat de do­nar opor­tu­ni­tats a la cre­a­ti­vi­tat i a l’em­pre­ne­do­ria. A les pa­ra­des es mos­tren, des de fa me­sos, les ini­ci­a­ti­ves de gent que co­men­ça, des d’emprenedors fins a makers, ar­te­sans, ar­tis­tes i col·lec­tius des­fa­vo­rits, que ofe­rei­xen pro­duc­tes de pro­xi­mi­tat que apos­ten pel re­torn so­ci­al.

Un car­tell de fes­ta ma­jor

Aquest cap de set­ma­na,

La Pi­o­ne­ra, que ha­bi­tu­al­ment tam­bé pro­po­sa una com­ple­ta agen­da cul­tu­ral, pre­sen­ta una edi­ció es­pe­ci­al coin­ci­dint amb les fes­tes de la Mer­cè, en co­lla­bo­ra­ció amb la Fi­ra de Cer­ve­sa Ar­te­sa­na del Po­ble­nou, De­ma­no­en­ma­no-Acábcn i el BAM-Cul­tu­ra Vi­va.

Di­ven­dres hi hau­rà una ba­lla­da de rock & roll amb alum­nes de di­ver­ses es­co­les de la ciu­tat (19h) i, a con­ti­nu­a­ció, l’ac­tu­a­ció de la com­po­si­to­ra Ra­quel Lúa (21.30h). Tan­ca­rà la jor­na­da el grup de cúm­bia Ca­len­tao (23h).

Dis­sab­te, la mú­si­ca so­na­rà des de bon ma­tí amb el funk de DJ Phi­lli­pi­no (12.30h) i l’elec­tro de DJ Andy Lo- op (14.30h). A la tar­da, pu­ja­ran a l’es­ce­na­ri Dani Snap! (17h), Black Is­lands (18h), DJ Mi­gue­li­to Su­pers­tar –can­tant de la Fun­da­ció Tony Ma­ne­ro, que ac­tu­a­rà al ves­pre a la plat­ja del Bo­ga­tell– (19h) i DJ Ge­rard Neigh­bour (22h).

Diu­men­ge, l’apos­ta és pel te­a­tre i el circ, amb l’es­pec­ta­cle Ricky, el pro­fe­sor de te­nis (13h), la mú­si­ca afri­ca­na de DJ Lo­ti­ne (14h) i un plat fort per aca­bar la fes­ta: el Re­bel­ma­di­aq Soundsys­tem Me­ets Llo­bre­gat Block Party (17h). Com sem­pre, tam­bé hi hau­rà molts ta­llers i ac­ti­vi­tats in­fan­tils i una pro­pos­ta gas­tro­nò­mi­ca in­teres­sant.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.