Dia sen­se cot­xes

TRÀL’ASSOCIA’TTOR­NA­A­LA­PLA­ÇA­DE­CA­TA­LU­NYA­LA­VI­A­LA­IE­TA­NA­QUE­DA­RÀ­TA­LLA­DA­ALN­SIT

La Vanguardia - Què Fem - - OC BA CELO A -

Són mol­tes les as­so­ci­a­ci­ons que tre­ba­llen a Bar­ce­lo­na, i en po­dreu des­co­brir els pro­jec­tes en una no­va edi­ció de l’Associa’t a la Fes­ta, que s’ins­tal·la a la pla­ça de Ca­ta­lu­nya, amb tres es­pais, coin­ci­dint amb la Mer­cè.

In­ter­can­vi i descoberta

Po­dreu tro­bar-vos amb les pun­tai­res ar­te­sa­nes de la ciu­tat, ju­gar un par­tit de fut­bol co­o­pe­ra­tiu, gau­dir dels mu­rals d’art ur­bà im­pul­sats per l’As­so­ci­a­ció Re­bo­bi­nart, to­car el pi­a­no de l’As­so­ci­a­ció Ma­ria Ca­nals i des­co­brir els be­ne­fi­cis de l’adop­ció d’ani­mals. Tam­bé hi hau­rà una hai­ma que us acos­ta­rà a la vi­da i la llui­ta del po­ble sa­ha­ra­ui. I no hi fal­ta­ran les dan­ses i els con­certs: Bollywo­od, balls ucra­ï­ne­sos, gòs­pel, ha­va­ne­res... Gim­ca­nes, con­ta­con­tes, ta­llers cre­a­tius, jocs i fins i tot un es­ca­pe ro­om per als pe­tits. Fa di­es que Bar­ce­lo­na ce­le­bra la Set­ma­na Eu­ro­pea de la Mo­bi­li­tat i demà ar­ri­ba el torn del Dia Sen­se Cot­xes, que coin­ci­deix per pri­me­ra ve­ga­da amb les fes­tes de la Mer­cè.

Una via pa­ci­fi­ca­da

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.